Hver sjet­te dan­sker har in­gen op­spa­ring

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

OP­SPA­RING

600.000 dan­ske­re har in­tet lig­gen­de på ki­ste­bun­den, hvis der skul­le kom­me uven­te­de ud­gif­ter.

Nye tal fra Nor­dea vi­ser, at 17 pro­cent af dan­sker­ne mel­lem 18 og 65 år slet ik­ke har no­gen form for op­spa­ring.

Er det me­get el­ler lidt, når næ­sten hver fem­te voks­ne dan­sker slet in­gen op­spa­ring har?

» Jeg vil me­ne, at tal­let er alt, alt for højt, for det er nor­disk re­kord. Og det er den salgs re­kor­der, som vi ik­ke be­hø­ver at sam­le på. I Nor­ge lig­ger tal­let på 10 pro­cent og i Sve­ri­ge på 5 pro­cent, så det er en ud­for­dring af de sto­re at få vendt den ud­vik­ling, « si­ger Nor­deas for­bru­ge­rø­ko­nom Ann Lehmann Eri­ch­sen.

Des­u­den vi­ser tal­le­ne, at an­de­len af dan­ske­re, som nø­jes med en en­kelt op­spa­ring i form af spa­re­pen­ge på en kon­to i ban­ken, nu er om­kring det dob­bel­te af, hvad den var i 2009.

Li­ge nu gæl­der det tre ud af ti dan­ske­re, der som ene­ste op­spa­ring har en ind­låns­kon­to i ban­ken, og det sva­rer til 1.050.000 dan­ske­re.

Be­tal af på gæld først

Ann Lehmann Eri­ch­sen un­der­stre­ger dog, at der er nog­le dan­ske­re, der ik­ke bør ha­ve en op­spa­ring, hvis de ek­sem- pel­vis har dyr gæld, der skal af­vik­les ved si­den af:

» Man­ge la­ver et men­talt regn­skab, hvor pen­ge­ne har for­skel­li­ge for­mål. Man er egent­lig glad for dem, man har spa­ret sam­men. Men pen­ge er alt­så pen­ge. Man skal tæn­ke på, hvad man får ud af at sæt­te dem ind på en bank­kon­to i for­hold til, hvad man be­ta­ler for at skyl­de

MAN­DAG 4. MAJ 2015

Hvis va­ske­ma­ski­nen går i styk­ker, er det smart at ha­ve pen­ge til en ny, men hver sjet­te dan­sker har fak­tisk in­gen op­spa­ring, vi­ser nye tal. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.