6 GO­DE RÅD Så­dan væl­ger du den rig­ti­ge op­spa­rings­kon­to 1 4 2 5 3 6

BT - - NYHEDER -

Ind­skyd al­drig me­re i en en­kelt bank end at op­spa­ring og de lø­ben­de til­skrev­ne ren­ter ik­ke over­sti­ger ind­sky­der­ga­ran­ti­græn­sen på cir­ka 745.000 ( 100.000 eu­ro). I så fald kan du al­tid få pen­ge­ne ud­be­talt, hvis ban­ken skul­le gå kon­kurs. Spørg ind til ban­kens så­kald­te de­kort­sat­ser. Det er det be­løb, som du skal be­ta­le, hvis du ger­ne vil ha­ve ad­gang til pen­ge­ne før ud­lø­bet af bin­dings­pe­ri­o­den. Pla­cér even­tu­elt di­ne pen­ge på fle­re kon­ti med for­skel­lig ud­løbs­da­to. På den­ne må­de fjer­ner du no­get af ri­si­ko­en for, at du plud­se­lig skal bru­ge nog­le pen­ge lang tid før ud­løb. Husk, at du al­tid kan for­sø­ge at for­hand­le dig til en bed­re ren­te end li­ste­pri­sen. Hvis ban­ken gi­ver an­dre kun­der hø­je­re ren­ter på et for­dels- og loy­a­li­tets­pro­gram, kan du be­de om at få sam­me pris, uden at du skal væ­re tvun­get til at flyt­te bank. Det er li­ge­gyl­digt, om ban­ken kal­der kon­to­en en fa­stren­te- kon­to, høj­re­n­te­kon­to el­ler af­ta­le­ind­skud. Det af­gø­ren­de er, at kon­to­en gi­ver dig den hø­jest mu­li­ge fa­ste ren­te i den pe­ri­o­de, som du øn­sker at bin­de pen­ge­ne. Lad dig ik­ke for­vir­re af de så­kald­te ren­te­trap­per, hvor ban­ken har for­skel­li­ge ren­te­sat­ser, af­hæn­gigt af sal­do­en på kon­to­en el­ler hvor læn­ge pen­ge­ne står på kon­to­en. Bed ban­ken be­reg­ne din gen­nem­snit­li­ge år­li­ge ren­te for net­op det be­løb, du vil ind­be­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.