Stor­bri­tan­ni­ens ny­fød­te prin­ses­se bli­ver guld værd

En mil­li­ard vil lil­lepi­gen ind­brin­ge i sin le­ve­tid, hæv­der eks­per­ter

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk Fo­to: Leon Ne­al

BABYLYKKE I for­gårs blev det bri­ti­ske kon­ge­hus et fa­mi­lie­med­lem ri­ge­re, da hertu­gin­den af Cam­brid­ge fød­te en vel­skabt dat­ter. Iføl­ge en eks­pert i de­tail­han­del kan det imid­ler­tid få stor be­tyd­ning for Stor­bri­tan­ni­ens øko­no­mi, at det net­op blev en pi­ge. Hvis man skal tro en eks­pert i de­tail­han­del, vil den ny­fød­te prin­ses­se ind­brin­ge me­re end én mil­li­ard pund til den bri­ti­ske øko­no­mi i sin le­ve­tid, skri­ver den bri­ti­ske avis The Te­le­graph. Det sva­rer til godt 10 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner.

Fak­tisk vil føds­len af en pi­ge ind­brin­ge me­re til den bri­ti­ske øko­no­mi på lang sigt, end hvis der var ble- vet født en dreng, hæv­der eks­per­ten. At den lil­le ny prin­ses­se bli­ver guld værd, skyl­des, at der sjæl­dent bli­ver født prin­ses­ser i det bri­ti­ske kon­ge­hus.

Sidst, der blev født en prin­ses­se i den bri­ti­ske kon­ge­fa­mi­lie, var i 1990, da prins An­drews dat­ter, prin­ses­se Eu­ge­nie, blev født.

Sjæld­ne pi­ge­føds­ler

Det er des­u­den før­ste gang i snart 65 år, si­den prin­ses­se An­ne blev født, at en prin­ses­se er ble­vet født til så­dan en pro­mi­nent po­si­tion og di­rek­te ind i ar­veræk­ke­føl­gen.

Pen­ny Ju­nor, der er for­fat­ter til fle­re bø­ger om det bri­ti­ske kon­ge­hus og biografier om bå­de prins Wil­li­am og prins Har­ry, me­ner, at føds­len af en prin­ses­se har til­ført det bri­ti­ske kon­ge­hus, som el­lers hidtil har væ­ret mest do­mi­ne­ret af mænd, en helt ny di­men­sion.

Den lil­le ny prin­ses­se vil ef­ter si- ses­se vil ska­be en helt ny in­ter­es­se for det bri­ti­ske kon­ge­hus.

» Hun kom­mer til at ska­be me­get me­re in­ter­es­se for den kon­ge­li­ge fa­mi­lie. Hun kom­mer til at ska­be så me­get gla­mour, « si­ger hun til The Te­le­graph og til­fø­jer:

Gla­mour til kon­ge­hu­set

» Vi har set dren­ge vok­se op som prin­ser, men der er in­gen­ting som en lil­le pi­ge. Det til­fø­jer en helt ny di­men­sion. Prin­ses­ser bæ­rer smuk­ke kjo­ler.

De gør sig vel­lid­te på en helt an­den må­de, end dren­ge gør. Vi har ik­ke haft en prin­ses­se til at vok­se op så tæt på den kon­ge­li­ge fa­mi­lie i så lang tid. «

Pen­ny Ju­nor kan dog godt væ­re ban­ge for, om me­di­er­nes in­ter­es­se i prin­ses­sen kan få be­tyd­ning for hen­des op­vækst og til­fø­jer, at det er vig­tigt, at prin­ses­sen bli­ver be­skyt­tet.

Her ses her­tu­gin­de Ka­te og prins Wil­li­am med de­res lil­le ny prin­ses­se, da de vi­ste hen­de frem kort tid ef­ter føds­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.