’’

BT - - NYHEDER - Lind­sey Vonn Fo­to: Scan­pix

Jeg vil al­tid be­un­dre og respek­te­re Ti­ger

stor me­di­e­be­vå­gen­hed, da det blev af­slø­ret, at han hav­de væ­ret hen­de ut­ro med en lang ræk­ke kvin­der, der tal­te bå­de ser­vi­tri­cer og po­r­no­mo­del­ler. Woods og den sven­ske mo­del har to børn sam­men, og de blev of­fi­ci­elt skilt i au­gust 2010.

Le­ver hek­ti­ske liv

Ef­ter­føl­gen­de tog Ti­ger Woods en pau­se fra gol­f­spor­ten, hvor han tid­li­ge­re har fejret sto­re tri­um­fer som en af ver­dens bed­ste i spor­ten, og det var i en tid med tung selvransa­gel­se bå­de på og uden­for gre­e­nen, han mød­te den kend­te ski­stjer­ne, der er OL- guld­vin­der fra vin­ter­le­ge­ne i 2010.

Par­ret an­non­ce­re­de den­gang de­res for­hold via Fa­ce­book, og det so­ci­a­le me­die har og­så få­et æren af hi­sto­ri­en om brud­det.

’ Jeg vil al­tid hol­de af de min­der, vi har skabt sam­men. Uhel­dig­vis le­ver vi beg­ge ut­ro­lig hek­ti­ske liv, der tvin­ger os til at til­brin­ge det me­ste af vo­res tid væk fra hin­an­den. Jeg vil al­tid be­un­dre og respek­te­re Ti­ger. Han og hans smuk­ke fa­mi­lie vil al­tid ha­ve en sær­lig plads i mit hjer­te,’ slut­ter Lind­sey Vonn sin op­da­te­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.