Po­lar­for­ske­re fryg­tes druk­net

Usæd­van­ligt hø­je tem­pe­ra­tu­rer i om­rå­det har gjort ha­vi­sen tynd

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk GRA­FIK: Fa­ger­heim

GLOBAL OP­VARM­NING

To hol­læn­de­re er mu­lig­vis om­kom­met un­der en eks­pe­di­tion i om­rå­det mel­lem Ca­na­da og Grøn­land.

Iføl­ge avi­sen The Gu­ar­di­an er de til­sy­ne­la­den­de fal­det gen­nem den tyn­de is og druk­net, for­di der i om­rå­det er usæd­van­ligt hø­je tem­pe­ra­tu­rer i for­hold til års­ti­den. De usæd­van­li­ge for­hold spøg­te den ene af for­sker­ne, Marc Cor­ne­lis­sen, med i tirs­dags:

» Jeg er glad for, at I ik­ke har bil­le­der af os på isen, men det var ene­ste må­de at kla­re var­men på, « sag­de han på et So­undcloud- lyd­klip på Twit­ter med hen­vis­ning til, at de to for­ske­re om ef­ter­mid­da­gen hav­de stå­et på ski kun iført un­der­tøj.

Nød­sig­nal

Da­gen ef­ter den vit­ti­ge be­sked modt­og po­li­ti­et i Re­so­lu­te Bay et nød­sig­nal fra hol­det, som for­u­den 46- åri­ge Marc Cor­ne­lis­sen be­står af 30- åri­ge Phi­lip de Roo. En pi­lot, der fløj over om­rå­det, hvor for­sker­ne hav­de be­fun­det sig, så de­res ud­styr et sted, hvor isen var tynd, og hvor der var di­rek­te ad­gang til vand. De­res slæ­de­hund sad på isen li­ge i nær­he­den. Men der var in­gen yder­li­ge­re spor.

» Vi tror, vi kan se tynd is for­u­de, hvil­ket er ret in­ter­es­sant, og vi vil der­for un­der- sø­ge no­get af det, hvis vi kan, « sag­de Marc Cor­ne­lis­sen i det sid­ste lyd­klip, in­den han sam­men med Phi­lip de Roo for­svandt i Ark­tis.

Fre­dag af­blæ­ste po­li­ti­et ef­ter­søg­nin­gen, for­di det ik­ke var mu­ligt at fin­de fle­re spor at gå ef­ter. Ef­ter­søg­nings­fly­et var hel­ler ik­ke i stand til at lan­de i om­rå­det på grund af den tyn­de is og det åb­ne vand. Det var for far­ligt.

Hund blev red­det

Slæ­de­hund­en Kim­nik kun­ne ik­ke red­des i før­ste om­gang, selv­om den sta­dig var i li­ve, på grund af et var­sel om sne­storm. Men Kim­nik blev på præ­cis sam­me sted på is­fla­gen, for­ment­lig for at be­skyt­te for­sker­nes ef­ter­lad­te ejen­de­le mod is­b­jør­ne, ind­til den blev red­det i sik­ker­hed ef­ter fi­re da­ge i en­som­hed.

E k s p e d i - tio­nen skul­le ha­ve va­ret fra 23. marts og ind­til på ons­dag, og de to hol­land­ske for­ske­re ind­led­te den med at ta­ge mod det ca­na­di­ske Ark­tis, me­re præ­cist Nu­na­vut.

Iføl­ge de­res hjem­mesi­de ’ Cold fa­cts’ tog de til øen Bat­hurst 6. april som en del af ’ the Last Ice Sur­vey Expe­di­tion’ med det for­mål at ud­for­ske og un­der­sø­ge et om­rå­de, der er kendt som ’ the Last Ice Area’. Et om­rå­de, som iføl­ge kli­maprog­no­ser i 2050 vil væ­re det sid­ste sted med ha­vis om som­me­ren.

Ark­tis smel­ter

MAN­DAG 4. MAJ 2015 Fle­re forsk­nings­in­sti­tut­ter i Ca­na­da har kon­klu­de­ret, at det ca­na­di­ske Ark­tis’ is er smel­tet hur­tigt si­den 2005, og det be­ty­der, at vin­tre­ne i Ark­tis er mil­de­re end tid­li­ge­re. Og når et min­dre og min­dre lag is ’ over­le­ver’ hvert år, så er

isen langt me­re føl­som over for den sti­gen­de glo­ba­le op­varm­ning. Fak­tisk ad­va­rer kli­ma­myn­dig­he­der­ne om, ’ at Ark­tis op­var­mes hur­ti­ge­re end no­get an­det sted på Jor­den’.

Hol­læn­der­nes forsk­ning skul­le net­op ha­ve be­skæf­ti­get sig med, hvor­dan global op­varm­ning får Ark­tis til at smel­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.