101- årig fun­det i li­ve un­der mur­brok­ker

Fun­chu Ta­mang lå i ot­te da­ge un­der sit sam­men­sty rte­de hus

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

JORD­S­KÆLV I NE­PAL

Selv om der er gå­et ot­te da­ge, si­den det ka­ta­stro­fa­le jord­s­kælv ram­te Ne­pal, fi nder red­nings­fol­ke­ne sta­dig over­le­ven­de un­der de sam­men­sty rte­de byg­nin­ger.

En 101- årig mand blev lør­dag gra­vet fri af mur­brok­ker­ne fra sit hjem i Nuwokot- di­strik­tet ca. 80 ki­lo­me­ter nord­vest for Kat­h­man­du.

Den æl­dre mand, Fun­chu Ta­mang, er iføl­ge det lo­ka­le po­li­ti i god be­hold, men han har på­dra­get sig min­dre ska­der og er ble­vet trans­por­te­ret di­rek­te til ho­spi­ta­let.

» Han blev bragt til di­strik­tets ho­spi­tal i he­li­kop­ter, og hans til­stand er sta­bil. Han har ska­der på sin ven­stre an­kel og hånd. Hans fa­mi­lie er hos ham, « op­ly­ser den lo­ka­le po­li­ti­be­tjent Arun Ku­mar Singh iføl­ge AFP .

Po­li­ti­et har des­u­den red­det tre kvin­der i Sin­du­pal­chowk- disk­trik­tet, som er blandt de hår­dest ram­te om­rå­der. En af kvin­der­ne var ble­vet be­gra­vet ved et jord­s­kred, mens de to an­dre var fan­get un­der mur­brok­ker­ne fra et kol­lap­set hus.

Fle­re hold red­nings­folk fra over 20 for­skel­li­ge lan­de har i da­ge­vis gen­nem­søgt ho­ved­stads­om­rå­det i Ne­pal for over­le­ven­de med var­me­sø­gen­de ud­styr og spor­hunde.

Uover­sku­e­li­ge li­del­ser

Dødstal­let eft er na­tur­ka­ta­stro­fen er iføl­ge Reu­ters op­pe på ca. 7.200, men Ne­pals re­ge­ring har dog fast­slå­et, at tal­let kan sti­ge mar­kant i lø­bet af de kom­men­de da­ge.

» Der er sta­dig lands­by­er, hvor vi ved, at al­le hu­se er ble­vet øde­lagt, men dem har vi end­nu ik­ke væ­ret i stand til at nå, « ud­ta­ler fi nans­mi­ni­ster Ram Sha­ran Ma­hat.

Han op­ly­ser des­u­den, at skæl­vet har øde­lagt næ­sten 300.000 hu­se helt el­ler del­vist.

» Jord­s­kæl­vet har ført til uover­sku­e­li­ge men­ne­ske­li­ge tab og li­del­ser, og det har gjort mil­li­o­ner af men­ne­sker hjem­lø­se, « til­fø­jer fi - nans­mi­ni­ste­ren.

Fle­re end 15.000 men­ne­sker er ble­vet sår­et, og FN an­slår, at fl ere end tre mil­li­o­ner ne­pa­le­se­re har be­hov for fø­de­va­re­bi­stand.

Det vold­som­me jord­s­kælv må­l­te 7,7 på ri­ch­ter­ska­la­en .

En sol­dat står sam­men med tu­sind­vis af du­er i det gam­le by­cen­trum om­kring Kat­h­man­dus Dur­bar Squa­re, hvor de hin­du­i­sti­ske og bud­dhi­sti­ske temp­ler for­u­den det gam­le kon­ge­pa­lads blev be­ska­di­get af skæl­vet. Fo­to: AFP

101- åri­ge Fun­chu Ta­mang er en sej og hel­dig mand. Han slap med min­dre ska­der ef­ter at ha­ve lig­get un­der mur­brok­ker i me­re end en uge. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.