Stor op­bak­ning til frit tv- valg

Po­li­ti­ke­re, for­bru­ge­re og bo­lig­for­e­nin­ger vil sløj­fe fæl­les tv- pak­ker, der tvin­ger folk til at be­ta­le for ka­na­ler, de al­drig ser

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FRIT VALG

Bo­lig­for­e­nin­ger skal ik­ke kun­ne tvin­ge tv- se­e­re til at be­ta­le for me­re, end de har brug for.

Kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) med­del­te i går, at hun vil sæt­te en stop­per for mu­lig­he­den for, at bo­lig­for­e­nin­ger kan bin­de folk, der vil se fjern­syn, til en be­stemt tv- pak­ke. For­sla­get fra Ma­ri­an­ne Jel­ved, som snart vil ind­kal­de til for­hand­lin­ger, mø­der bred op­bak­ning.

Iføl­ge Lars Pram, der er di­rek­tør i For­bru­ger­rå­det Tænk, er det et vig­tigt skridt på vej mod me­re frit valg i me­di­e­for­bru­get.

» Det er en rig­tig god nyhed. Vi ved, at der i dag er man­ge tu­sin­de dan­ske­re, der er bun­det af fæl­les tv- løs­nin­ger, selv­om de ik­ke øn­sker det, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Men det er kun ét af de skridt, der skal til for at lø­se pro­ble­mer­ne med mang­len­de frit tv- valg. Vi ved, at tre ud af fi­re dan­ske­re be­ta­ler for fle­re ka­na­ler, end de ser. Der­for er der be­hov for, at for­bru­ger­ne får frit tv- valg. «

Der er pen­ge at spa­re

En un­der­sø­gel­se, som Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen har la­vet, vi­ser, at et frit tv- valg vil gi­ve le­je­re en sam­let be­spa­rel­se på 68 mil­li­o­ner kro­ner. I gen­nem­snit sva­ren­de til 149 kro­ner om må­ne­den pr. hus­stand.

Det skøn­nes, at ca. 650.000 hus­stan­de, sva­ren­de til ca. hver fjer­de dan­ske hus­stand, har fæl­les tv- for­sy­ning.

Bent Mad­sen, der ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i BL – Dan­marks Al­me­ne Bo­li­ger, bak­ker og­så op om for­sla­get, selv­om tv- se­er­ne skal hu­ske på, at der kan væ­re fordele ved at be­ta­le for en fæl­les af­ta­le sam­men med na­bo­er­ne.

Det blev og­så do­ku­men­te­ret i rap­por­ten fra Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen, for­kla­rer Bent Mad­sen.

» Det er en stor for­del, når man kø­ber ind sam­men. Men vi an­be­fa­ler og­så, at den en­kel­te skal kun­ne si­ge nej tak, « si­ger han og på­pe­ger, at man­ge bo­lig­for­e­nin­ger al­le­re­de i dag gi­ver be­bo­e­re lov til at træ­de ud af en fæl­les tv­ord­ning.

På Chri­sti­ans­borg ser man frem til den kom­men­de dis­kus­sion af, hvor­dan man po­li­tisk kan få æn­dret reg­ler­ne for tv- pak­ker­ne.

» Det er ik­ke tids­sva­ren­de, at man skal væ­re tvangsind­lagt til at kø­be tv- ka­na­ler, man ik­ke har brug for, « si­ger

MAN­DAG 4. MAJ 2015 So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes me­di­e­ord­fø­rer Troels Ravn, som hen­vi­ser til, at Fol­ke­tin­gets par­ti­er i for­vej­en har sat sig for at se på reg­ler­ne i for­bin­del­se med det po­li­ti­ske me­di­e­for­lig fra sid­ste år.

Det skøn­nes, at ca. hver fjer­de dan­ske hus­stand er knyt­tet til en fæl­les tv- pak­ke. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.