Movia: Kampag­ne var diskri­mi­ne­ren­de

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FØL­SOMT EM­NE

Ot­te ud af ni be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Movi­as be­sty­rel­se fandt bud­ska­bet i en bus­re­k­la­me fra DanskPalæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning så diskri­mi­ne­ren­de, at kampag­nen skul­le fjer­nes.

Det frem­går af en mail, som DR Nyhe­der er kom­met i be­sid­del­se af.

» Movia fin­der, at kampag­nen vir­ker unø­digt stø­de­n­de, at den er ud­for­met uden be­hø­rig so­ci­al an­svars­fø­lel­se, og at den er diskri­mi­ne­ren­de med hen­syn til na­tio­na­li­tet. Movia har der­for be­slut­tet, at re­k­la­men skal fjer­nes øje­blik­ke­ligt, « frem­går det af mai­len iføl­ge dr. dk.

Op­lys­nin­gen om, at Movi­as be­sty­rel­se fin­der bud­ska­bet diskri­mi­ne­ren­de, har ik­ke tid­li­ge­re væ­ret frem­me. Movia gav som of­fi­ci­el be­grun­del­se, at kampag­nen kun­ne vir­ke unø­digt stø­de­n­de, og at det er svært at ad­skil­le lan­det Is­ra­el fra re­li­gio­nen jø­de­dom, skri­ver dr. dk.

Am­bas­sa­dør til mø­de

Tra­fik­sel­ska­bet har mod­ta­get ca. 100 kla­ger over kampag­nen, der har et bud­skab om at boy­kot­te pro­duk­ter fra Is­ra­el og der­med støt­te ’ bo­sæt­tel- sesin­du­stri­en’. Hos DanskPalæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning kri­ti­se­rer for­mand Fat­hi El- Abed Movia, og han af­vi­ser tra­fik­sel­ska­bets be­grun­del­se om, at re­k­la­men skul­le diskri­mi­ne­re Is­ra­el.

Tid­li­ge­re er det kom­met frem, at Is­ra­els am­bas­sa­dør i Kø­ben­havn tors­dag mød­tes med di­rek­tio­nen i Movia.

Det var sam­me dag, som Movi­as be­sty­rel­se be­slut­te­de at pil­le re­k­la­mer­ne af bus­ser­ne.

Char­lot­te og Lizzie fra Hel­lerup har ren samvit­tig­hed og si­ger nej til ’ bo­sæt­tel­ses­in­du­stri­en’. Men det må de ik­ke på Movi­as bus­ser. Fo­to: nejtak­tilbsp. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.