Fol­ke­ligt frik­var­ter på Spot

BT - - KULTUR - Fol­ke­klub­ben på sce­nen. Ras­mus Es­per­sen Gaff a Fo­to: Tom­my Ko­fo­ed

KON­CERT

Fol­ke­klub­ben Spot Festi­val MU­SIK­HU­SET **** ** Aft enens kon­cert blev ind­ledt med num­me­ret ’ Dan­marks­fi lm’, hvorun­der Fol­ke­klub­bens for­san­ger Kjartan Ar­n­grim an­non­ce­re­de, at ban­det var kom­met for at slip­pe van­vid­det fri i Aar­hus.

Man tro­e­de vir­ke­lig på ham med den kon­certåb­ner. Sik­ke et nær­vær, sik­ke en ner­ve. De spil­le­de, som om det gjaldt de­res liv, de­res for­stand, og de lød som stod de på af­grun­dens rand. Men hvor ’ Dan­marks­fi lm’ slap van­vid­det fri, så slap van­vid­det desvær­re helt ud af Mu­sik­hu­sets sto­re sal ef­ter det­te åb­nings­num­mer.

Af­grun­den luk­ke­de sig eft er en mal­pla­ce­ret gu­i­tar­af­slut­ning, og den åb­ne­de sig desvær­re al­drig igen. Det var ik­ke for­di, det no­gen­sin­de blev dår­ligt på num­re som ’ For pen­ge­ne’ og fæd­re­lands­hym­nen ’ By­ens kro’, hvor Ni­ko­laj Busk blev in­vi­te­ret ind med sin har­moni­ka. Fol­ke­klub­ben spil­le­de og sang fort­sat frem­ra­gen­de. Pu­bli­kum el­ske­de det og var med fra start til slut.

Fan­de­ni­voldsk­he­den

Men al­li­ge­vel. Hvor blev van­vid­det af? Fan­de­ni­voldsk­he­den, som vi hav­de få­et en så pragt­fuld fors­mag på un­der ’ Dan­marks­fi lm’, den var væk. Un­der præ­sen- ta­tio­nen blev det nævnt, at Fol­ke­klub­ben net­op kom fra en 46 kon­cer­ters ud­kants­tur­né. Må­ske hav­de de spil­let sig for var­me, for sik­re? No­get må det dog ha­ve gi­vet med den­ne lan­ge tur­né, for sik­ke en crowd con­trol, Fol­ke­klub­ben ud­vi­ste. Til ’ Bag­mænd og su­pertan­ker’ og ’ Tæn­ker tit’ var he­le Sto­re Sal med på bran­chek­nips og dans. Selv de tre im­po­ne­ren­de ful­de mænd for­an mig rej­ste sig og vak­le­de del­vist i takt.

Hyg­ge­de sig ge­val­digt

Her­fra var der in­gen, der sat­te sig igen, og da aft enens kon­cert slut­te­de med Klub­bens stør­ste hit, ’ Fed­te­røv’, klap­pe­de og sang al­le end­nu hø­je­re med end no­gen­sin­de.

Hvad et band som Fol­ke­klub­ben la­ver på Spot Festi­val, er svært at for­stå. En fyldt Sto­re Sal i Mu­sik­hu­set hav­de i hvert fald spot­tet dem for længst, og det end­da så godt, at de kun­ne tek­ster­ne. Or­det bran­che blev da og­så brugt hu­mo­ri­stisk af Kjartan Ar­n­grim en del gan­ge imel­lem num­re­ne.

De in­ter­na­tio­na­le bran­che­folk, hvis der da var no­gen til ste­de, må væ­re gå­et glip af det me­ste. El­ler og­så har de­res si­mul­tan­tol­ke væ­ret på over­ar­bej­de for at føl­ge med i tek­sten. Men dem om det, de til­ste­de­væ­ren­de hyg­ge­de sig i hvert fald ge­val­digt. Jeg sav­ne­de ba­re no­get af den uhyg­ge, jeg blev lo­vet, og fi k en lil­le smags­prø­ve på til at be­gyn­de med. Der­for er jeg en fed­te­røv med stjer­ner­ne. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk/ mu­sik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.