Ar­ven blev løft et til ære, gods og guld

Tvil­lin­ger­ne Jo­han og Hen­rik Schrø­der skul­le fø­re fa­de­rens Ra­dio­me­ter vi­de­re eft er hans død og gik hver sin vej mod må­let. I dag er beg­ge god­se­je­re – nær hin­an­den

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk Hen­rik Schrø­der – ci­vilø­ko­nom og god­se­jer.

75 ÅR I MOR­GEN

Det dan­ske Tvil­lin­ge­re­gi­ster rum­mer 140 års hi­sto­rie om dob­belt­fød­te sø­sken­de – her er en af de me­re fa­sci­ne­ren­de, der be­gynd­te, da Li­se og Carl Schrø­der i Hel­lerup 5. maj 1940 blev for­æl­dre til tvil­lin­ger. Jo­han først, tre mi­nut­ter se­ne­re Hen­rik.

Og de kan for­tæl­le om en usæd­van­lig barn­dom præ­get af tvil­lin­ge­hal­løj og fa­de­rens be­hov for at fø­re sit og part­ne- rens suc­cespro­jekt Ra­dio­me­ter so­lidt vi­de­re i fa­mi­lie­e­je.

Vil­le no­get an­det

Dren­ge­ne kom som små op på fars knæ og blev for­talt, at de som han skul­le væ­re ci­vil­in­ge­ni­ører. Øn­sket blev ud­talt man­ge gan­ge i åre­ne her­eft er, og det pas­se­de egent­lig Jo­han, ik­ke Hen­rik, som vil­le no­get helt an­det. Men beg­ge kom til at sæt­te sig spor i er­hvervs­li­vet, Jo­han som den udad­vend­te, mens Hen­rik gjor­de sit for at hol­de sig ude af off ent­lig­he­den. Mens de­res sjæl­land­ske god­ser kun lig­ger få ki­lo­me­ter fra hin­an­den. HEN­RIK SCHRØ­DER kan be­ret­te sjove hi­sto­ri­er om bar­ne­li­vet i en tvil­lin­ge­ver­den.

» En­gang vi var med spor­vog­nen, Jo­han, sø­ster Bir­git­te og mig, ens klædt, og der blev spurgt til os som tril­lin­ger. Bir­git­te sag­de gra­val­vor­ligt: ’ Ja, egent­lig var vi fi rlin­ger, men den fj er­de dø­de alt­så!’

El­ler da vi brød­re skul­le til det år­li­ge læ­ge­tjek i fol­ke­sko­len, var jeg først in­de, og da jeg gik ud, snur­re­de jeg rundt om min bror og gik ind igen, uden at det blev op­da­get. Det num­mer brug­te vi et par år. «

Fa­de­rens øn­ske om at op­fo­stre to in­ge­ni­ø­rer lå sta­dig som et åg. Det kom til kon­fron­ta­tion, da Hen­rik valg­te Au­re­høj for at få en gam­melsprog­lig gym­na­sieud­dan­nel­se.

Fa­de­rens vil­je

» Med den kan man ik­ke bli­ve ci­vil­in­ge­ni­ør, så du skal til Or­d­rup li­ge­som din bror. Hvis du vil no­get an­det, må du for­in­den ta­ge et år som po­lyt. «

Det blev fa­ders vil­je, og eft er før­ste år var det far­vel og ind at sprin­ge sol­dat. » Så langt væk som mu­ligt. Det blev hos ar- til­le­ri­et i Aar­hus, hvor jeg blev bå­de ser­gent og se­kond­løjt­nant med rå­dig­hed­s­tje­ne­ste. En bal­last li­vet igen­nem: At for­stå en or­dre og at gi­ve en, der kan for­stås. «

På Han­dels­højsko­len blev han ci­vilø­ko­nom og kon­su­lent hos T. Bak- Jensen og si­den presi­dent for The London Com­pa­ny i USA, der solg­te pro­duk­ter for Ra­dio­me­ter. Han vend­te hjem og etab­le­re­de sin egen virk­som­hed RE Te­ch­no­lo­gy, købt af Ra­dio­me­ter og se­ne­re solgt til bel­gi­ske Barco Group. Fle­re be­sty­rel­ses­po­ster har væ­ret røg­tet, bl. a. hos Lou­is Poul­sen og Rel­la – nu er han pas­sio­ne­ret med­lem af sty­re­grup­pen for Mer­maid Fon­den, som støt­ter forsk­nin­gen af gy­næko­lo­gisk can­cer.

Brød­re­ne, der eje­de hver sin ar­ve­part af Ra­dio­me­ter, var ik­ke al­tid eni­ge, men med Jo­hans over­ta­gel­se og børsno­te­rin­gen kom der ro på og pen­ge til me­re end et hus. Nem­lig til god­set Astrup på 612 hektar ved Jy­derup . Hen­rik Schrø­der blev gift i 1988 med Lis­beth – en­gang an­sat som con­trol­ler i hans fi rma – » nu har hun fuld kon­trol på god­s­kon­to­ret « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.