Livs­far­lig vi­den

BT - - TV - THRIL­LER 18: 40 15: 10 16: 45 21: 00 22: 30 00: 10- 05: 10 08: 05 13: 25 09: 55 12: 00

Den un­ge for­fat­ter­spi­re Ed­die Mor­ra ( Brad­ley Coo­per) li­der af en dyb og ned­slå­en­de kro­nisk skri­ve­blo­ka­de. Men en dag får han chan­cen for at prø­ve et nyt ke­misk me­di­ka­ment, der ud­vi­der hans hjer­ne­ka­pa­ci­tet fra 10 pro­cent til 100 pro­cent. Plud­se­lig kan Ed­die hu- ske alt, han no­gen­sin­de har læst, hørt el­ler set, han kan læ­re et frem­med sprog på en dags tid, for­stå og for­bed­re avan­ce­re­de lig­nin­ger og jor­de hvem som helst i hvil­ket som helst em­ne – så læn­ge han alt­så ta­ger NZT hver dag! Det va­rer ik­ke læn­ge, in­den han ta­ger Wall Stre- et med storm ved at for­vand­le en min­dre po­r­te­føl­je til mil­li­o­ner. Hans ev­ner bli­ver og­så be­mær­ket af mil­li­ar­dæ­ren Carl Van Loon ( Ro­bert De Niro), der an­sæt­ter ham til at sty re en gi­gan­tisk han­del. Men al den suc­ces brin­ger og­så Ed­die i sø­ge­ly­set for gangste­re, der vil gø­re hvad som helst for at få fi ngre­ne i hans la­ger af NZT. Sam­ti­dig er han og­så kom­met i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys, så snart er han en ja­get mand

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: fra al­le tæn­ke­li­ge og utæn­ke­li­ge si­der. Og sam­ti­dig sæt­ter bi­virk­nin­ger­ne ind med fuld sty rke. ( Ka­nal 5)

( T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946. ( T) Man­den, der ik­ke kun­ne dø. Ame­ri­kansk western fra 1972. ( T) Det rin­ger – det rin­ger. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1960. ( T) The Figh­ting 69th. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1940. ( T) For Me and My Gal. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1942. Ome­ga­man­den. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ctionfilm fra 1971. ( T) Sca­ra­mou­che. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1952. ( T) De dø­de med støv­ler­ne på. Ame­ri­kansk western fra 1941. ( T) Westwor­ld. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1973. ( T) Fly­kaprer om bord. Ame­ri­kansk ka­ta­stro­fe­film fra 1972. Nat- tv.

Brad­ley Coo­per spil­ler sam­men med Ro­bert De Niro i den­ne sci­en­ce fi ction- thril­ler om en for­fat­ter, der op­da­ger et top­hem­me­ligt stof, som gi­ver ham su­per­kræft er - men og­så al­vor­li­ge pro­ble­mer. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.