70- ÅRET FOR DAN­MARKS BE­FRI­EL­SE

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 70 år si­den Fri­heds­bud­ska­bet

LØVEN 22.07 - 22.08 Bå­de Må­nen og Mars sen­der nog­le sær­de­les po­si­ti­ve ener­gi­er på din vej. Du fø­ler dig i stand til at kun­ne gø­re næ­sten hvad som helst. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil fo­re­gå i en jord­nært og af­slap­pet tem­po. Du er klar til at på­ta­ge dig me­re an­svar. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Mars står i dit stjer­ne­tegn. Det læg­ger op til en dag med ude­frakom­men­de ud­for­drin­ger, som det er godt at ta­ge op. Du er stærk. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger el­ler må­ske for­ven­ter af dig, så gør du stort set kun det, som pas­ser dig selv. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Vær for­be­redt på at da­gen vil brin­ge over­ra­skel­ser. Det kan og­så tæn­kes, at det er dig selv, som fi nder på at over­ra­ske di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Mars er på krigs­stien. Der op­står ting og sa­ger, som har lig­get og ul­met helt til­ba­ge fra star­ten af det­te år og som der nu skal ta­ges fat på. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Uan­set hvor me­get du prø­ver på at til­freds­stil­le di­ne om­gi­vel­ser, så vil du ik­ke selv fø­le dig til­freds. Hvad med at tæn­ke me­re på dig selv? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en dej­lig og ro­lig dag, hvor du får tid til at gø­re no­get godt for dig selv. i aft en­ti­mer­ne får du en sær­lig in­vi­ta­tion. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

115). ( Svær 78). ( Mid­del 24). ( Nem

lød i ra­dio­en fra BBC i London om af­te­nen den 4. maj 1945. Ty­sker­ne hav­de over­gi­vet sig i bl. a. Dan­mark, der at­ter var frit fra det na­zi­sti­ske sty­re ef­ter fem års be­sæt­tel­se. Over­gi­vel­sen trå­d­te of­fi­ci­elt i kraft den 5. maj 1945. Der­med er det den 5. maj 2015 70 år si­den, at vi blev be­fri­et.

Den­ne dag sæt­ter man­ge stea­rin­lys i vin­du­et om af­te­nen for at fejre be­fri­el­sen fra ty­sker­ne.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.