MED­VIND

E spørgs­måls­tegn ved spil­ler­si­tu­a­tio­nen

BT - - ALKA SUPERLIGA - KAM­PEN PÅ SPID­SEN

MMAANNDDAAGG 4 4. M. MAAJ 2J 0210515 ger Brønd­by- ba­ck­en.

» Jeg vil ger­ne be­hol­de Ha­sa­ni, men det er Per Ruds ( Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, red.) bord at ta­le nær­me­re om de­tal­jer­ne der, « si­ger Thomas Frank.

Hol­der sig for­be­red­te

Men I ar­bej­der på to spor li­ge nu. På ba­nen og frem mod næ­ste sæ­son, hvor en hånd­fuld spil­le­re kan væ­re væk, plus I har meldt ud, der skal sæl­ges spil­le­re for 10 mil­li­o­ner kro­ner. Bli­ver det et me­get ak­tivt trans­fer­vin­due for jer?

» Det er svært at si­ge li­ge nu. Som træ­ner vil man jo helst ik­ke sæl­ge spil­le­re, men vi hol­der os selv­føl­ge­lig ori­en­te­ret på for­skel­li­ge po­si­tio­ner, men det er ik­ke det sam­me som at si­ge, jeg reg­ner med, der bli­ver stor Øverst: De med­rej­sen­de Brønd­by- fans kun­ne glæ­de sig over hol­dets tred­je ude­ba­ne- sejr i træk. Ne­derst: OB kom bed­re med i an­den halv­leg, men for­må­e­de ik­ke at ven­de sla­gets gang. Fo­to: Claus Fi­sker ak­ti­vi­tet. Det er me­re at, vi hol­der os for­be­red­te. «

I OB- lej­ren var der alt an­det end til­freds­hed med re­sul­ta­tet.

» Vi hav­de på tak­tik­mø­det op til kam­pen brugt me­get tid på og snak- ket om Brønd­bys brug af me­get frem­skud­te ba­cks. Og det er præ­cis så­dan de scorer, så jeg kan kon­sta­te­rer, at det er en op­ga­ve, som vi ik­ke lyk­kes med i dag, « si­ger træ­ner Ove Pe­der­sen diplo­ma­tisk.

ER BRØND­BY BED­RE UDEN DEN GAM­LE GAR­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.