Osama og over­le­vel­sen

BT - - ALKA SUPERLIGA - KAM­PEN PÅ SPID­SEN

fø­ler han skal spil­le hver gang, men sam­ti­dig hol­der fa­nen højt og hjæl­per hol­det. Vi er num­mer 11 i Su­per­liga­en, hvil­ket jo be­ty­der, at der er 10 hold, der er bed­re end os. Det ene­ste må­de, vi kan æn­dre på det, er, at ar­bej­de hårdt og ik­ke sæt­te sig selv ud over hol­det. Det gør Osama ik­ke i dag. «

Har du kæm­pet me­get med ham på det om­rå­de?

- Nej, slet ik­ke.

Kan for­an­dre FCVs spil

Men du ken­der godt hans ry i off ent­lig­he­den?

- Det gør jeg, men jeg kan slet ik­ke gen­ken­de det bil­le­de. Han er helt al­min­de­lig, og så har han ev­ner, vi rig­tig godt kan bru­ge i den re­ste­ren­de del af sæ­so­nen. Han kan for­an­dre vo­res spil og brin­ge kre­a­ti­vi­tet med sig, men det skal jo pak­kes ind med respekt for den si­tu­a­tion, vi be­fi nder os i, « si­ger Mi­cha­el Han­sen, og den respekt har Ak­har­raz for ti­den.

» Jeg har vist, at jeg sagt­nes kan fi gh­te. Jeg lø­ber med til­ba­ge og går ind i du­el­ler­ne. Det har jeg al­tid haft med mig, men der skal og­så me­re til end det. Vi ved godt, at det hår­de ar­bej­de gan­ske en­kelt skal le­ve­res, hvis vi skal over­le­ve. Det kan sag­tens la­de sig gø­re. Vi har fi re uger til­ba­ge, og tre- fi re po­int op er ik­ke me­get, når man tæn­ker på, hvor langt væk vi har væ­ret. Det er fl ot, og nu skal vi gø­re ar­bej­det fær­digt, « si­ger Osama Ak­har­raz.

KOM­MER FC VESTSJÆL­LANDS SLUT­SPURT FOR SENT?

Mit

bud er ja. I Sla­gel­se er­ken­der de selv, at de er fa­vo­rit­ter til at ryk­ke ned. Hvis det en­der så­dan, er det un­der al­le om­stæn­dig­he­der selv­for­skyldt. Po­ten­ti­a­let i trup­pen er til langt me­re, og det må i sid­ste en­de fal­de til­ba­ge på træ­ner Mi­cha­el Han­sen, hvis øn­ske om spil­be­sid­del­se har væ­ret lidt for ro­man­tisk. Es­b­jerg er til at nå, men det vil væ­re over­ra­sken­de, hvis FC Vestsjæl­land over­ha­ler.

Osama Ak­har­raz ( tv.) blev mat­chvin­der med en scor­ing i kam­pens sid­ste mi­nut og sør­ge­de der­med for, at FC Vestsjæl­land fort­sat le­ver i hå­bet om at over­le­ve i Su­per­liga­en. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.