DE KÆM­PER OM 2

Al­le døm­te FC Vestsjæl­land plud­se­lig vok­set og sko­v­ler jy­ske er gå­et i stå. Kam­pen

BT - - ALKA SUPERLIGA - TRE­KANTS­DRA­MA Sø­ren Klæ­strup Sø­ren Sor­gen­fri Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk

1) Mo­men­tum

2) Fy­sik 3) Men­talt over­skud Hol­det fø­ler i øje­blik­ket, at det sag­tens kom­me til­ba­ge, når det kom­mer bag­ud. I eft er­å­ret var det stik mod­sat.

skl@ spor­ten. dk

ssf@ spor­ten. dk

» Sik­ke no­get lort. «

Så­dan lød Es­b­jerg- træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sens umid­del­ba­re re­ak­tion, da han på en tv- skærm i Par­ken så Osama Ak­har­raz sik­re FC Vestsjæl­land al­le tre po­int hjem­me mod FC Nord­s­jæl­land på en scor­ing i de sid­ste se­kun­der.

Fre­de­rik­sens fru­stra­tio­ner vok­se­de utvivl­s­omt, da

MAN­DAG 4. MAJ 2015 han knap tre ti­mer se­ne­re fra si­de­linj­en i Par­ken så sit hold sæt­te tre po­int over styr mod FCK. I kam­pens sid­ste 20 mi­nut­ter vend­te FCK med to mål kam­pen, og Es­b­jerg måt­te rej­se tom­hæn­det hjem fra Kø­ben­havn.

Nedryk­nings­dra­ma­et er over­ra­sken­de åbent op, og sej­ren til FCV mar­ke­rer og­så, at klub­ben fra Sla­gel­se har ramt mo­men­tum på det helt rig­ti­ge tids­punkt.

» Jeg tror da, at de er lidt nervø­se i Es­b­jerg li­ge nu, for vi ser stær­ke ud. Og så er der det med held og uheld. Det har det med at ud­lig­ne sig over en hel sæ­son. Vi har haft mod­gan­gen, nu kom­mer det an­det, « si­ger FCV- spil­le­ren Ras­mus Fester­sen.

Si­tu­a­tio­nen er selv­føl­ge­lig al­vor­lig. En nedryk­ning er langt me­re end en halv­dyr af­fæ­re. Eks­per­ter med for­stand på fod­bol­dø­ko­no­mi pe­ger på, at en tur ud af Su­per­liga­en ko­ster om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner. Det kan mær­kes i bud­get­ter­ne, og hi­sto­ri­en har tid­li­ge­re vist, at det be­stemt ik­ke er selvskre­vet, at tu­ren ned i lan­dets næst­bed­ste ræk­ke afl øses af en hur­tig re­tur sæ­so­nen eft er. Den næ­ste må­ned skal spil­ler­ne kæm­pe for at und­gå det­te øko­no­mi­ske morads.

FCV har få­et hel­det

Mens FC Vestsjæl­land he­le sæ­so­nen igen­nem har væn­net sig til at lig­ge i bun­den, ta­ger dra­ma­et til i Es­b­jerg og Søn­derjy­ske. For kun nog­le få uger si­den så alt sik­kert ud. FCV var 10 po­int eft er, in­gen tænk­te tan­ken, at de vil­le over­le­ve. Nu

10 po­int i de se­ne­ste fem kam­pe er be­stemt god­kendt. Sam­me form er kon­kur­ren­ter­ne i bund­stri­den ik­ke i, og for­men er af­gø­ren­de. Ja­nus Blond kom i vin­ter til klub­ben som ny fy­sisk træ­ner. Spil­ler­ne ta­ler selv om, at de kan mær­ke et stør­re over­skud end tid­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.