’’

Fær­dig i Su­per­liga­en. Men hol­det er po­int ind, mens Es­b­jerg og Søn­derom nedryk­ning le­ver for ful­de drøn

BT - - ALKA SUPERLIGA - Ras­mus Fester­sen, FCV

si­ger FC Vestsjæl­lands ch­eftræ­ner, Mi­cha­el Han­sen.

Fal­der ik­ke sam­men

– TIL NI­ELS FRE­DE­RIK­SEN 1) FC Vestsjæl­land ån­der jer i nak­ken nu. Fø­ler I jer pres­se­de?

Det er klart, at stre­gen kom­mer tæt­te­re på. Men jeg har he­le ti­den sagt, at vi er en del af den nedryk­nings­kamp, så jeg er ik­ke nød­ven­dig­vis over­ra­sket. Vi skal til at ha­ve nog­le po­int. Det er der ik­ke no­gen tvivl om. Bli­ver FC Vestsjæl­land ved med at vin­de, så skal vi ha­ve dem. Og det tror jeg og­så, vi får. 2) Hvad tæn­ker du nu om det trans­fer­vin­due, I hav­de i vin­ter, hvor I solg­te tre af je­res bed­ste spil­le­re? Føl­te I jer for sik­re?

Nej, så­dan har jeg ik­ke følt det. Vi har og­så gjort, hvad vi kun­ne for at hen­te er­stat­nin­ger ind, som vi sy­nes er ud­mær­ke­de. 3) Vi har tid­li­ge­re set AGF ryk­ke ned, selv om de ik­ke tro­e­de, det var en mu­lig­hed. Har I og­så tænkt så­dan?

Før tur­ne­rin­gen gik i gang, vid­ste jeg godt, at vi ik­ke nød­ven­dig­vis vil­le kom­me i top tre el­ler fi re. Su­per­liga­en er ind­ret­tet så­dan, at hvis du ik­ke lig­ger dér, er der en ri­si­ko for, at du er i nedryk­nings­fa­re. Vi hav­de hå­bet, vi hav­de få­et fl ere po­int og lig­get hø­je­re i ta­bel­len, end vi gør. Men jeg har i lang tid væ­ret klar over, at nedryk­ning er en ri­si­ko. Man­ge har væ­ret pa­rat til at ude­luk­ke, at vi kun­ne en­de i den zo­ne, men det gjor­de jeg hel­dig­vis ik­ke. For ri­si­ko­en er der. 4) For godt et år si­den gik I vi­de­re fra grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. Nu fl ir­ter I med nedryk­ning med en må­ned til­ba­ge af sæ­so­nen. Er det godt nok?

Det tæn­ker jeg ik­ke så me­get på. Jeg er nødt til at for­hol­de mig til, hvor­dan det ser ud nu. Vi kan ik­ke bru­ge tid­li­ge­re me­rit­ter til no­get. Vi skal ba­re til at ha­ve nog­le po­int. 5) I har en kamp i næst­sid­ste run­de mod FC Vestsjæl­land, der po­ten­ti­elt kan af­gø­re det he­le. Men hvor vig­tigt er det for dig, at det ik­ke bli­ver en alt- el­ler- in­tet- kamp?

Det vil vi gø­re alt for at und­gå. Alt. Og net­op så­dan­ne ek­stra­or­di­næ­re præ­sta­tio­ner har må­l­mand Thomas Mik­kel­sen læn­ge di­sket op med. Han mær­ker et for­an­dret FCV­mand­skab.

» Vi har mo­men­tum, og det skal vi kø­re vi­de­re på. Tid­li­ge­re faldt vi nær­mest sam­men som hold, når de an­dre score­de. Så­dan er det ik­ke læn­ge­re. Vi kom­mer til­ba­ge, og det gjor­de vi igen mod FC Nord­s­jæl­land, fast­slår Mik­kel­sen, der selv ta­ler om øget fy­sisk styr­ke og ener­gi som år­sag til FC Vestsjæl­lands over­ra­sken­de co­me­ba­ck i nedryk­nings­spil­let.

» Vi er ble­vet go­de til at ta­ge en kamp ad gan­gen, og så træ­ner vi frem­ra­gen­de. Jeg ved godt, at det ly­der lidt ke­de­ligt, men det er sandheden. De spil­le­re vi fi k i vin­ter er og­så kom­met i ka­non­form, så det be­gyn­der at se godt ud. Nu er før­ste­pri­o­ri­te­ten at in­ve­ste­re med fi ght og ener­gi.

En af de per­so­ner, der læn­ge har kun­net væ­re sin ind­sats be­kendt, er an­gri­be­ren Ras­mus Fester­sen. Han mær­ker den nye stem­ning i trup­pen.

» Det hand­ler rig­tig me­get om selv­til­lid. Vi har læn­ge ba­re rendt ind i det ene ne­der­lag eft er det an­det, og det sæt­ter sig. Nu be­gyn­der vi at få suc­ces, det gi­ver selv­til­lid. Det så man i dag. Nu har vi seks fi na­ler til­ba­ge, og det bli­ver med ho­ve­d­et un­der ar­men og fuld fart frem, « si­ger Fester­sen.

Jeg tror da, at de er lidt nervø­se i Es­b­jerg li­ge nu, for vi ser stær­ke ud. Og så er der det med held og uheld. Det har det med at ud­lig­ne sig over en hel sæ­son. Vi har haft mod­gan­gen, nu kom­mer det an­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.