En Su­per­liga un­der pres

BT - - ALKA SUPERLIGA -

IDEN KOM­MEN­DE UGE mod­ta­ger Di­vi­sions­for­e­nin­gen de før­ste ud­kast- mo­del­ler til en ny Su­per­liga- struk­tur. Det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be har i lø­bet af den se­ne­ste halvan­den må­ned ind­sam­let og ana­ly­se­ret da­ta, me­nin­ger og hold­nin­ger. Nu er det ved at væ­re tid til, at fi rma­et kom­mer med for­slag

et gør de oven på en uge, hvor land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen tog bla­det fra mun­den og kri­ti­se­re­de Superligaens ni­veau i den­ne sæ­son. Og det er svært ik­ke at gi­ve ham ret.

FC Midtjyl­lands ni­veau har væ­ret bå­de fl ot og sta­bilt, og hol­dets kom­men­de mester­skab er fuldt fortjent. In­tet min­dre. Men hvor er de an­dre mand­ska­ber, der har spil­let god fod­bold på ba­re no­gen­lun­de kon­ti­nu­er­lig ba­sis? Jeg kan ik­ke få øje på dem.

De sto­re, in­ten­se og uforg­lem­me­li­ge op­gør har væ­ret forg­lem­me­ligt få, og det sam­me har an­tal­let af for­skel­s­gø­ren­de in­di­vi­du­a­li­ster.

Sam­ti­dig er spæn­din­gen man­gel­fuld. Gul­det er af­gjort, og det sam­me er søl­vet og den ene nedryk­nings­plads. Blot bron­zen og den an­den nedryk­ker er der li­ge nu spørgs­måls­tegn ud for. På et tids­punkt, hvor der fort­sat re­ste­rer næ­sten en fem­te­del af tur­ne­rin­gen. ALT DET­TE HAR få­et til­sku­er­ne til at ven­de Su­per­liga­en ryg­gen. Kun FC Kø­ben­havn og Søn­derjy­ske, der har få­et hjælp af en ny tri­bu­ne, har frem­gang på læg­ter­ne. Al­le øv­ri­ge ot­te klub­ber, der og­så sid­ste år hav­de Su­per­liga- sta­tus, har op­le­vet til­ba­ge­gang.

Su­per­liga- klub­ber­ne er kon­kur­ren­ter. Ik­ke kol­le­ger. Nøj­ag­tig som Fak­ta og Net­to el­ler Sams­ung og Ap­ple. Det er virk­som­he­der, der først og frem­mest skal hyt­te eget skind. Og det gør de og­så.

Men når klub­ber­ne på ons­dag for før­ste gang ser brut­to­li­sten med Hy­percu­bes bud på nye struk­tu­rer, skal de æn­dre mind­set. Det er de gan­ske en­kelt pres­se­de til. De skal tæn­ke på det fæl­les bed­ste frem for, om der er fl ere pen­ge i at be­hol­de sta­tus quo – ek­sem­pel­vis FC Kø­ben­havn – el­ler me­re sik­ker­hed at hen­te for en klub som Søn­derjy­ske ved en vold­som ud­vi­del­se af li­ga­en. Fin­ge­ren skal ud af nav­len og i ste­det pe­ges fremad.

Det hå­ber jeg, Su­per­liga- klub­ber­ne er i stand til. El­lers kan kur­ven bli­ve svær at knæk­ke. En kur­ve, der li­ge nu pe­ger den for­ker­te vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.