He­le­ni­us yd­my­ge­de Ho­bro

BT - - ALKA SUPERLIGA -

AaB og Ni­ck­las He­le­ni­us ud­stil­le­de del­tidsproff er­ne fra Ho­bro i sla­get om Nord­jyl­land. 5- 0 vandt AaB eft er et hat­tri­ck af Ni­ck­las He­le­ni­us, der der­med hol­der AaBs bron­ze­håb i li­ve og sam­ti­dig gør det svært at tro på Ho­bros me­dal­jedrøm­me.

He­le­ni­us har haft det svært, si­den han måt­te op­gi­ve Pre­mi­er Le­ague- drøm­men i Aston Vil­la og ven­de hjem til barn­dom­s­klub­ben på en etårig le­je­aft ale, men i aft es stemp­le­de han for al­vor ind . He­le­ni­us hav­de op til kam­pen mod Ho­bro sco­ret i AaB’er­nes to fo­re­gå­en­de kam­pe og skul­le ba­re bru­ge et kvar­ter til at gø­re det til tre på stri­be, da han ud­nyt­te­de et fl ot for­ar­bej­de af Hen­rik Dals­gaard. Det var nok til, at Ho­bros kort­hus væl­te­de . En stor­spil­len­de Ni­co­laj Thomsen as­si­ste­re­de He­le­ni­us’ 2- 0- scor­ing seks mi­nut­ter se­ne­re, in­den hat­tri­ck­et kom i hus kort før pau­sen, da an­gri­be­ren selv fremtvang et straff es­park og sik­kert ek­se­kve­re­de det. Få øje­blik­ke eft er kun­ne en pin­lig Ho­bro- de­fen­siv se Anders K. Ja­cob­sen gø­re det til 4- 0. Ho­bro fi k sat en prop i hul­let eft er pau­sen ind­til kort før slut­fl øjt. Der ful­dend­te an­fø­rer Mads Ju­ste­sen Ho­bro- miséren med et klod­set selv­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.