Es­b­jerg er un­der pres

BT - - ALKA SUPERLIGA - Fo­to: Lars Møller

SPÆN­DIN­GEN I BUN­DEN af Su­per­liga­en er in­takt - li­ge nu. For med FC Vestsjæl­lands sejr og Es­b­jergs ne­der­lag er der kun tre po­int mel­lem de to - og de mø­des ind­byr­des i næst­sid­ste run­de. Jeg si­ger ik­ke, at den spæn­ding nød­ven­dig­vis va­rer ved, men jeg har i fl ere klum­mer un­der­stre­get, at der ik­ke er me­get, der skal æn­dres, for at Es­b­jerg plud­se­lig be­fi nder sig i fa­rezo­nen. Det er til­fæl­det for nær­væ­ren­de.

Ser man på FC Vestsjæl­land, så er det hi­sto­ri­en om et hold, der i vin­ter­pau­sen be­fandt sig i hel­ve­des for­gård. Når man be­fi nder sig der, er den po­si­ti­ve til­gang, at det da kun kan bli­ve bed­re. Jeg har før po­in­te­r­et, at hol­det har un­der­præ­ste­ret, hvil­ket der­i­mod ik­ke er til­fæl­det med Sil­ke­borg, der og­så er un­der nedryk­nings­stre­gen. Ta­ger man ud­gangs­punkt i, at der un­der­præ­ste­res, så er der fort­sat no­get at hen­te - for jeg me­ner, at der er po­ten­ti­a­le til me­re, end det man har le­ve­ret. Alt­så er hå­bet der sta­dig. I ES­B­JERG HAR man væ­ret i den mod­sat­te si­tu­a­tion. For et år si­den var man, om ik­ke i him­len, så højt op­pe med en trup, der le­ve­re­de me­re end det, man kun­ne for­ven­te. Ud­gangs­punk­tet så alt­så for­nuft igt ud, og her­eft er valg­te le­del­sen at veks­le den ka­pi­tal, der var i trup­pen, til klin­gen­de mønt. Det be­tød og­så et far­vel til de ele­men­ter, der rak­te ud over det or­di­næ­re, og der­med brag­te hol­det til­ba­ge til mid­del, må­ske end­da un­der mid­del - og med en ned­ad­gå­en­de pil.

Det er ik­ke, hvad Ni­els Fre­de­rik­sen hav­de hå­bet på, for in­gen træ­ner vil stræ­be eft er, at pro­fi ler­ne bli­ver solgt, selv om man kan væ­re tvun­get til at af­fi nde sig med pri­o­ri­te­rin­gen fra le­del­sen.

Når et hold præ­ste­rer på et ni­veau, der er for ned­ad­gå­en­de, og kun har haft po­kal­tur­ne­rin­gen som et lys­punkt, er det pro­ble­ma­tisk, at man ry­ger ud i se­mi­fi na­len, for­di der så, sat på spid­sen, er ta­le om skøn­ne spild­te kræft er. For man må ik­ke væ­re i tvivl om, at det sli­der på en trup at væ­re med så langt. Når man der­u­d­over li­ge eft er er så tæt på at få po­int i Par­ken, er det et vold­somt men­talt slag, når det glip­per. End­da på sam­me dag, hvor FC Vestsjæl­land vin­der i sid­ste mi­nut mod FC Nord­s­jæl­land. MO­MEN­TUM ER ET for­tær­sket be­greb, men det er, hvad FC Vestsjæl­land har, og hvad Es­b­jerg har mi­stet.

Es­b­jergs kom­men­de

pro­gram by­der blandt an­det på to hjem­me­kam­pe mod hen­holds­vis Sil­ke­borg og Søn­derjy­ske. Kam­pe, der al­min­de­lig­vis vil ka­rak­te­ri­se­res som over­kom­me­li­ge, men al­min­de­lig­he­den er sus­pen­de­ret i øje­blik­ket. For hvem er det, man kan be­sej­re li­ge nu? Det står jo klart, at man er tvun­get til sejr i de kam­pe, for hvis det glip­per, skal red­nin­gen kom­me ude mod AaB og Brønd­by - og så en po­ten­ti­elt alt­af­gø­ren­de kamp hjem­me mod FC Vestsjæl­land.

Selv­føl­ge­lig vil man i Es­b­jerg si­ge, at man fort­sat har en for­del i nedryk­nings­kam­pen, men ale­ne det fak­tum, at man er tvun­get til at for­hol­de sig til pla­ce­rin­gen i bun­den, er ne­ga­tivt. Den ene­ste kur er sej­re, men de er så for­ban­det svæ­re at få i den si­tu­a­tion.

Det kan godt væ­re, at det gængse bud på, at FC Vestsjæl­land ryk­ker ud, og­så en­der med at hol­de stik, men jeg vil ba­re un­der­stre­ge, at mel­lem­reg­nin­ger­ne ik­ke har væ­ret helt så vand­fa­ste, som man­ge har gjort dem til.

Es­b­jerg- kap­ta­jn Magnus Le­kven pres­ses af FCKs Rurik Gisla­son. I bog­sta­ve­lig for­stand er ve­stjy­der­ne nu og­så pres­set i bun­den af Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.