De sig­ter ef­ter før­ste­plad­sen

AGF vandt søn­dag 4- 0 over Brøns­høj på NRGi Park og har nu 10 po­int ned til Vend­sy­s­sel på tred­je­plad­sen i 1. di­vi­sion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 1. DI­VI­SION Kim Ro­bin Graa­he­de ki­gr@ stif­ten. dk

AGF tog nok et skridt, ik­ke det mest be­svæ­re­de, men et vig­tigt ét af slagsen, mod Su­per­liga­en, da det i går ef­ter­mid­dag - so­len skin­ne­de, sva­ler­ne fløj lavt og kon­fir­man­der­ne hang ud af ame­ri­ka­ner­bi­ler rundt i re­gio­nen - stod på 90 mi­nut­ter mod mod­lø­se kø­ben­havn­ske hvep­se med nedryk­ning til 2. di­vi­sion hæn­gen­de hen over bo­et.

Brøns­høj der in­den op­gø­ret i 27. spil­ler­un­de lå sidst i ræk- ken, de kal­der Nor­di­cBet Li­ga­en, hav­de ik­ke vun­det en tur­ne­rings­kamp si­den ok­to­ber, så der var på for­hånd dæk­ket op til hånd­mad­der og løf­te­de ’ not in our hou­se’pe­ge­fin­gre.

Og ja, så­dan ud­vik­le­de det så jo så og­så på det grøn­ne græs på NRGi Park, selv­om de hvid­blu­se­de ik­ke li­ge­frem fandt me­lo­di­en i den hjem­me­kom­po­ne­re­de sang i en ræd­der­lig før­ste halv­leg, hvor Kim Aa­bech godt nok tid­ligt brag­te op­ryk­nings­fa­vo­rit­ter­ne for­an med en li­stig og præ­cis yder­si­de, men her­ef­ter på mærk­vær­dig vis send­te ini­ti­a­ti­vet i fav­nen på gæ­ster­ne via den ene fejl­af­le­ve­ring ef­ter den an­den, qua mysti­ske be­slut­nin­ger og men­talt fra­vær. Nej, det var ik­ke kønt.

Klas­se­for­skel

Men en ski­de­bal­le i pau­sen og en lyns­cor­ing af top­sco­rer Ma­te Vatsadze straks ef­ter dom­mer Mi­cha­el V. Jensen igen hav­de fløjtet op, sat­te gang i AGFer­ne, der her­fra vi­ste den klas­se­for­skel på de to mand­ska­ber, som der re­elt og­så bur­de væ­re.

Dan­ny Ol­sen og Mor­ten Nord­s­trand stod for de to sid­ste AGF- scor­in­ger, fi­re mod nul, tre po­int til ta­bel­regn­ska­bet, og nu har år­hu­si­a­ner­ne med seks kam­pe til­ba­ge he­le 10 po­int ned til Vend­sys- sel på tred­je­plad­sen. Og kun to po­int op til Vi­borg på før­ste­plad­sen.

Op­ryk­ning er vig­tigst

Sig­ter man nu li­ge­frem ef­ter at over­ha­le et Vi­borg- mand­skab, der er be­gyndt at vi­se svag­heds­tegn, og se­ne­st med nød og næp­pe kun fik he­vet 3- 3 hjem i egen hu­le mod Vej­le?

» Hvis vi vin­der re­sten af vo­res kam­pe, tror jeg, vi kan gø­re det. Det vig­tig­ste for os er op­ryk­ning, og hvis Vi­borg vin­der re­sten af de­res kam­pe kan vi ik­ke bli­ver num­mer ét. Vi skal selv vin­de vo­res kam­pe, og så ta­ger vi den der­fra, « sag­de AGFs ch­eftræ­ner Mor- ten Wieg­horst ef­ter kam­pen.

Målsco­rer Kim Aa­bech stod med fød­der­ne lidt læn­ge­re frem­me i fod­bold­støv­ler­ne:

» Det hand­ler først og frem­mest om at ryk­ke op, men det er al­tid rart at ha­ve et ek­stra mål at gå ef­ter. Det er nemt nok at si­ge, at vi ba­re skal bli­ve num­mer to, men når nu vi kun har to po­int op til Vi­borg, skal vi da gå ef­ter før­ste­plad­sen. Og har vi det som ek­stra­mål, skal vi og­så nok vin­de de kam­pe, der skal til, så vi i hvert fald ryk­ker op. Vi er ær­ger­ri­ge, og går ef­ter før­ste­plad­sen, men bli­ver vi kun num­mer to, le­ver vi og­så fint med det, « sag­de Kim Aa­bech.

Med sej­ren ha­le­de de hvid­blu­se­de yder­li­ge­re ind på Vi­borg, og målsco­rer Kim Aa­bech ( længst tv.) me­ner, man skal gå ef­ter at hen­te Vi­bor­gen­ser­ne. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.