Po­wer p træff ere

Man­ny Pa­cqui­ao:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­lu@ spor­ten. dk Mi­ke Ty­son

Det kan godt væ­re, at han al­drig bli­ver fol­kets mand el­ler går fri af skandaler i sit til ti­der ka­o­ti­ske pri­vat­liv. Men et er sik­kert. Floyd Maywe­at­her vil for al­tid stå til­ba­ge som klo­dens bed­ste bok­ser i ny­e­re tid.

Ot­te VM- tit­ler i fem for­skel­li­ge vægt­klas­ser. 19 år som pro­fes­sio­nel hvor de 18 år har væ­ret som in­de­ha­ver af en VM- ti­tel. Og med en sam­let ind­tje­ning på over 3,2 mil­li­ar­der kro­ner er der nu in­gen tvivl. Floyd Maywe­at­her er kon­gen af pro­fes­sio­nel boks­ning.

Det lil­le men, som før kam­pen mod Man­ny Pa­cqui­ao sta­dig stod ud for ame­ri­ka­ne­ren, er nu ryd­det af vej­en.

Floyd Maywe­at­her er i sin helt egen liga i en bok­se­ring. Det blev stor­kam­pen mod fi lip­pi­ne­ren et uomt­vi­ste­ligt be­vis på, da ame­ri­ka­ne­ren vandt me­ga­kam­pen su­verænt i går mor­ges med al­le tre dom­mer­stem­mer på sin si­de.

Sej­ren mod en an­den af bok­sespor­tens stør­ste nav­ne var den skalp, han skul­le bru­ge. Og nu kan 38- åri­ge Floyd Maywe­at­her en­de­lig kro­nes som vo­res tids stør­ste bok­ser må­lt på pen­ge, tit­ler og ev­ner i rin­gen.

Det an­er­kend­te selv en af Floyd Maywe­at­hers kri­ti­ke­re, svær­vægts­leg­en­den Mi­ke Ty­son.

Det for­tal­te han i går, eft er han hav­de set sin lands­mands sejr fra sin plads blandt de 16.500 til­sku­e­re i MGM Grand Gar­den i Las Ve­gas.

» Han kon­trol­le­re­de kam­pen, han vi­ste stor ud­hol­den­hed, og han ud­før­te ba­re et rig­tig godt styk­ke ar­bej­de, « kon­sta­te­re­de Mi­ke Ty­son og fort­sat­te:

» Det er hans æra og hans tid. Maywe­at­her er uover­vin­de­lig. In­gen kan nå ham i øje­blik­ket. «

Mi­ke Ty­son var ik­ke den ene­ste, som buk­ke­de sig i respekt for ’ bok­se­ren’ Floyd Maywe­at­her. Den en­gel­ske bok­se­stjer­ne Carl Froch var nær­mest må­l­løs over Maywe­at­hers ev­ne til at do­mi­ne­re en mod­stan­der som Man­ny Pa­cqui­ao.

» Jeg er helt vildt im­po­ne­ret. Jeg er over­væl­det over, hvor god Floyd Maywe­at­her egent­lig er, « sag­de Carl Froch til SkySports, in­den slut­te­de sig

Præ­di­ka­tet som vor tids bed­ste kom­mer ik­ke for tid­ligt. Floyd Maywe­at­her af­slø­re­de nem­lig eft er kam­pen i går, at han for­ment­lig kun har én kamp til­ba­ge i kar­ri­e­ren.

Den bok­ses til sep­tem­ber, men mod­stan­de­ren er end­nu ik­ke fun­det. De fl este eks­per­ter er dog eni­ge om, at det ik­ke bli­ver en re­tur­kamp mod Man­ny Pa­cqui­ao. Der­til var sej­ren for over­be­vi­sen­de, ly­der kon­klu­sio­nen.

I ste­det ud­pe­ges en­gel­ske Amir Ka­hn, som fa­vo­rit til at mø­de Floyd Maywe­at­her til sep­tem­ber. Og der skul­le iføl­ge Amir Ka­hn al­le­re­de væ­re kon­takt mel­lem par­ter­ne.

» Jeg tal­te med Maywe­at­hers ma­na­ger. Han kom over til mig og sag­de, at Maywe­at­her er klar, når jeg er, « for­tal­te Amir Ka­hn til BBC.

Vin­der Floyd Maywe­at­her den kamp, tan­ge­rer han le­gen­da­ri­ske Ro­cky Marci­a­nos re­kord som ube­sej­ret i 49 kam­pe som pro­fes­sio­nel. Floyd Maywe­at­her vandt over Man­ny Pa­cqui­ao, men hvor over­le­gen var sej­ren egent­lig? B et kig på tal­le­ne bag år­hund­re­dets bok­se­brag. Fo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.