Dan­mark var cha

Fly­ven­de fi nner var for stor en mund­fuld for de rød­hvi­de spil­le­re, der el­lers solg­te sig så dyrt som mu­ligt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM I OSTRA­VA, TJEK­KI­ET

Pe­ri­o­de­cif­re: 0- 0, 0- 3, 0- 0 spil­le­de som en ve­te­ran med stor selv­til­lid.

Vi­ste sin sto­re vær­di

Ene­ste dan­sker i Ostra­va med NHLkam­pe på cv’et, Oli­ver Laurid­sen, vi­ste igen sin sto­re vær­di i de­fen­si­ven med sin skræm­men­de pragt­fy­sik og ko­los­sa­le ræk­ke­vid­de. Han er ik­ke med for at la­ve kunst, men for at ryd­de op, og det gør han eff ek­tivt.

Su­per­stjer­nen fra Nas­hvil­le Pre­da­tors, Pek­ka Rin­ne, så ik­ke for godt ud ved at par af må­le­ne i 1- 5- ne­der­la­get i åb­nings­kam­pen mod USA, men re­van­che­re­de sig mod Dan­mark.

I tred­je pe­ri­o­de blev Pek­ka Rin­ne red­det af over­lig­ge­ren med et slagskud fra Mor­ten Mad­sen.

Ki­rill Starkov for­lod hal­ten­de isen i slut­nin­gen af an­den pe­ri­o­de eft er en ta­ck­ling bag det fi nske mål og gik di­rek­te til om­klæd­nings­rum­met, men var til­ba­ge i tred­je pe­ri­o­de.

Mor­ten Poul­sen stod uden­for med en fi nger­ska­de eft er at væ­re ramt af et skud mod Slovaki­et.

Tre mi­nut­ter in­den før­ste pe­ri­o­des ud­løb rej­ste fl ere hund­re­de fi nske sup­por­te­re sig op for at min­des de­res kam­me­rat, som blev dræbt af et tog i Ostra­va tid­ligt lør­dag mor­gen.

In­den kam­pen gik 150 af sup­por­ter­ne rundt om en blok i Ostra­vas ga­der med sør­ge­bind.

Den af­dø­de fi nske is­ho­ck­ey­turist, en ung mand, blev ramt af to­get 200 me­ter fra sta­tio­nen. Po­li­ti­et op­ly­ser, at der ik­ke lig­ger en for­bry­del­se bag.

Dan­mark mø­der i tred­je kamp i mor­gen kl. 16.15 Hvi­derusland, som har fi re po­int eft er 4- 2- sej­ren over Slove­ni­en og 1- 2- ne­der­la­get i over­tid til Slovaki­et.

Pl. Hold

K

V OV OT T

Mål

P

MAN­DAG 4. MAJ 2015

Juli­an Jakob­sen og Ni­chlas Hardt prø­ver at over­li­ste den fin­ske må­l­mand

– uden held. Fo­to: Jan Kors­gaard

OV: Vin­der i over­tid ( et ek­stra po­int). OT: Ta­ber i over­tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.