Damgaard i sel­skab med ver­dens­stjer­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RÅ­D­GI­VER Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Jesper Damgaard er i fl ot sel­skab med le­gen­da­ri­ske ver­dens­stjer­ner som Saku Koi­vu, Fin­land, Nik­las Lid­ström, Sve­ri­ge, og Va­le­ry Ka­menski, Rusland.

Ti pro­mi­nen­te nav­ne er ud­pe­get af det in­ter­na­tio­na­le is­ho­ck­ey­for­bund, IIHF, til et Di­sci­pli­nary Pa­nel un­der VM i Prag og Ostra­va.

» Det er en stor ære. Jeg er stolt og yd­myg, « si­ger Jesper Damgaard til BT.

» Vi er et rå­d­gi­ven­de pa­nel. En ’ second opi­ni­on’. Er der mat­ch­straff e el­ler kon­tro­ver­si­el­le ken­del­ser, bli­ver der sendt et vi­deoklip til fem af os i pa­ne­let. Vo­res ud­ta­lel­ser lyt­ter man til, in­den den en­de­li­ge af­gø- rel­se træff es. Jeg har gi­vet min me­ning til ken­de i én si­tu­a­tion. «

Tvun­get til kar­ri­e­re­stop

Jesper Damgaard delt­og i 17 ver­dens­mester­ska­ber og spil­le­de 256 land­skam­pe, in­den han i 2011 blev tvun­get til at indstil­le kar­ri­e­ren eft er fl ere hjernerystelser.

» Jeg var dybt ulyk­ke­lig. Jeg vil­le ger­ne fort­sæt­te, men måt­te lyt­te til krop­pen, når fl ere læ­ger, bl. a. vo­res lands­holdslæ­ge, Per Albæk, fra­rå­de­de mig at spil­le vi­de­re, « si­ger Jesper Damgaard.

Den sto­re ba­ck, som se­ne­st spil­le­de for Malmö Red­hawks, har løft et dansk is­ho­ck­ey og er et for­bil­le­de for en ny ge­ne­ra­tion.

Han er hjæl­pe­træ­ner for U18- lands­hol­det, som net­op er ryk­ket op i VMs A- grup­pe, og er en co­m­ing man på træ­ner­fron­ten.

Jesper Damgaard un­der en kamp for Malmö Red­hawks mod NHL- hol­det Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets i Malmö Are­na.

Ar­kiv­fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.