DE TRE STO­RE BLEV

Chris Froo­me for­må­e­de ik­ke at gø­re det til tre på stri­be i Ro­man­di­et Rundt, men den bri­ti­ske Tour­ud­for­drer skal fin­de for­håb­ning i ri­va­ler­nes mang­len­de sta­bi­li­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KIK­SE­DE Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Det lig­ne­de en eks­pe­di­tions­sag, da Chris Froo­me rul­le­de ned over ram­pen til de af­slut­ten­de 17,3 km en­kelt­start i Laus­an­nes ga­der.

Op­ga­ven var sim­pel nok. Slå Ka­tus­has to­talt upå­ag­te­de rus­si­ske løb­sover­ra­skel­se Ilnur Za­ka­rin med de for­nød­ne 15 se­kun­der og af­vent den ta­lent­ful­de fransk­mand Thi­baut Pi­nots kamp mod uret. Så skul­le tred­je sejr på li­ge så man­ge år væ­re en kends­ger­ning.

En lil­le halv ti­mes tid se­ne­re kun­ne Froo­me sam­men med sta­ben på Team Sky klø sig un­dren­de i nak­ken. For det før­ste hav­de hol­dets kap­ta­jn un­der­præ­ste­ret med en 13. plads på den regn­vå­de as­falt, for det an­det kun­ne Za­ka­rin med sin do­ping­hi­sto­rik ( fra 2009, red.) kå­res som en sen­sa­tio­nel, nog­le vil si­ge småsuspekt, vin­der i et felt, der ud over Chris Froo­me og­så kun­ne frem­vi­se ka­pa­ci­te­ter som den re­ge­ren­de Tour- kon­ge, Vin­cen­zo Ni­ba­li, og den co­lom­bi­an­ske su­per­k­la­trer Nairo Qu­in­ta­na.

In­gen ka­ta­stro­fe

Re­sul­ta­tet i det schweizi­ske eta­pe­løb er iso­le­ret set ik­ke no­gen ka­ta­stro­fe for hver­ken Froo­me el­ler Team Sky. Med ot­te uger til star­ten på årets Tour de Fran­ce er der tid nok til at ram­me top­form. Men net­op Ro­man­di­et Rundt har tra­di­tio­nelt set væ­ret en af sæ­so­nens vig­tig­ste ki­lo­me­ter­sten for det bri­ti­ske stor­hold. Det er her, man kø­rer eta­pe­løbs­ka­no­ner­ne i stil­ling med tungt skyts i be­ne­ne, som det ske­te med Brad­ley Wig­gins i 2012 og Chris Froo­me de to ef­ter­føl­gen­de år. Det er her, fun­da­men­tet til Tour- suc­ces bli­ver lagt.

For et hold som Team Sky må det væ­re en anel­se be­kym­ren­de. Bå­de Froo­me og ma­na­ger Da­ve Brails­ford yn­der me­to­dik og re­gel­mæs­sig­hed i tin­ge­ne. Uag­tet hvor­dan kon­kur­ren­ter­ne er kø­ren­de. Hvis man er på ret­te spor selv og la­ver de sæd­van­li­ge for­be­re­del­ser, kan man ik­ke gø­re så me­get me­re.

Trøst

Chris Froo­me vil fin­de trøst i, at han på de svæ­re­ste bjer­ge­ta­per i Ro­man­di­et Rundt trods alt hav­de snor i den co­lom­bi­an­ske spir­re­vip Nairo Qu­in­ta­na. Og at han igen i år var bed­re end Vin­cen­zo Ni­ba­li, da det gik opad.

Det sto­re spørgs­mål er sta­dig, om det er nok til at gen­vin­de Tour- tro­nen. Sam­men­lig­net med den Chris Froo­me, der vandt ver­dens stør­ste cy­kel­løb for snart to år si­den, har den sært led­de- lø­se ke­ny­a­mand ik­ke væ­ret sam­me skræm­men­de stør­rel­se i et Tour de Fran­ce, som har hi­sto­risk få en­kelt­start­ski­lo­me­ter ( 14) at gø­re godt med.

Ube­sva­ret

Et an­det af de ube­sva­re­de spørgs­mål vil selv­føl­ge­lig væ­re, om Al­ber­to Con­ta­dor kan nå at re­sti­tu­e­re til sit før­ste skud på Tour- tit­len fra at ha­ve kørt et Giro d’Ita­lia med sej­ren for øje.

Con­ta­dor var fra­væ­ren­de i Ro­man­di­et Rundt for at væ­re i vi­gør, når sæ­so­nens før­ste Grand Tour be­gyn­der med en hold­tids­kør­sel i San Loren­zo al Ma­re. Og med det, Froo­me, Ni­ba­li og Qu­in­ta­na har vist frem hidtil i sæ­so­nen, be­hø­ver in­gen af­skri­ve Tin­koff- Saxos span­ske su­per­stjer­ne som en mu­lig vin­der af den el­lers umu­li­ge Giro- Tour double.

MAN­DAG 4. MAJ 2015

Ka­tus­has Ilnur Za­ka­rin ( tv.) for­må­e­de mod for­vent­ning at hol­de fa­vo­rit­ten Chris Froo­me, Team Sky ( th.), bag sig på den af­slut­ten­de en­kelt­start, og tog over­ra­sken­de den sam­le­de sejr i Ro­man­di­et Rundt. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.