Woz­ni­a­cki ban­ker au­stra­li­er i Madrid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GOD START

Las­se Vø­ge

Den dan­ske ten­nis­stjer­ne Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hav­de ab­so­lut in­gen pro­ble­mer med at spil­le sig vi­de­re til an­den run­de ved WTA- tur­ne­rin­gen i Madrid. Hun strøg for­bi au­stral­ske Jar­mila Ga­j­do­sova, der el­lers ik­ke er helt uef­fen, hvil­ket en pla­ce­ring som num­mer 49 på ver­dens­rang­li­sten be­kræf­ter. Woz­ni­a­ck­is sik­re sejr lød på 6- 3, 6- 0.

Ga­j­do­sova brød Woz­ni­a­ck­is serv og brag­te sig på 3- 2 i før­ste sæt. Men her­fra stod den på to­tal dansk do­mi­nans, og Woz­ni­a­cki vandt de ef­ter­føl­gen­de ni par­ti­er. Og ef­ter 67 mi­nut­ter kun­ne Woz­ni­a­cki jub­le over sej­ren.

Der­med fort­sat­te den dan­ske ten­ni­synd­ling de flot­te grustak­ter fra WTA- tur­ne­rin­gen i Stutt­g­art, hvor hun spil­le­de sig helt frem til fi­na­len.

Kam­pen blev i øv­rigt spil­let på Esta­dio Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio – et sta­dion, der er opkaldt ef­ter Woz­ni­a­ck­is nye træ­ner, den tid­li­ge­re span­ske ver­dens­stjer­ne Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio.

Før­ste op­gør på grus

I an­den run­de skal Woz­ni­a­cki op mod den use­e­de­de ame­ri­ka­ner Chri­sti­na McHa­le, der i går vandt over ty­ske Mo­na Bart­hel. Ca­ro- li­ne Woz­ni­a­cki har fi­re gan­ge mødt McHa­le, der først måt­te igen­nem en kva­li­fi­ka­tions­run­de til tur­ne­rin­gen. To gan­ge er det ble­vet til dansk sejr, og to gan­ge har ame­ri­ka­ne­ren truk­ket sig ud med sejr.

Det bli­ver i øv­rigt før­ste gang, at de to spil­le­re mø­des på grus.

Tur­ne­rin­gen op­le­ve­de tid­ligt i går sin før­ste sto­re over­ra­skel­se, da an­den­se­e­de­de Si­mo­na Ha­lep tab­te til fran­ske Alizé Cor­net. 6- 7, 3- 6 lød ru­mæ­ne­rens ne­der­lag på.

WTA- tur­ne­rin­gen i Madrid bli­ver tra­di­tio­nelt set be­trag­tet som en op­varm­ning til som­me­rens sto­re Grand Slam på grus, French Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.