DF: Straf tra­fi kdrab hår­de­re

DFs Pe­ter Skaarup vil ha­ve æn­dret straff eram­men i sa­ger om tra­fi kdrab

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk Mette Faur­holt- Sehested BT i går

STRAF

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) bør se nær­me­re på straff eram­men i sa­ger om uagt­somt mand­drab i tra­fi kken.

Det si­ger Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup, eft er at BT i går brag­te et in­ter­view med for­æl­dre­ne til to un­ge kvin­der, Sa­rah Løn­ne Grøn­bæk og Julie Lyst­lund Chri­sti­an­sen, der i de­cem­ber mi­ste­de li­vet i en vold­som tra­fi ku­lyk­ke ved Hor­sens.

» Vi ser desvær­re gang på

SA­GEN KORT 5. de­cem­ber 2014 mi­ste­de tre per­so­ner li­vet og fl ere blev kvæ­ste­de, da en last­bil på mo­tor­vej­en ved Hor­sens på­kør­te fl ere bi­ler bag­fra. En 23- årig last­bil­chauff ør er i den for­bin­del­se til­talt for uagt­somt mand­drab, uagt­som grov le­gems­be­ska­di­gel­se samt over­træ­del­se af færds­els­lo­ven. gang, at folk, der kø­rer vildt og vold­somt i tra­fi kken, slip­per for bil­ligt. Der­for vil jeg ta­ge den hen­ven­del­se, der er kom­met, og brin­ge den vi­de­re til ju­stits­mi­ni­ste­ren. Straff en skal stå mål med det, der er sket, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Sa­gen om tra­fi ku­lyk­ken ved Hor­sens, hvor tre per­so­ner mi­ste­de li­vet og fl ere kom til ska­de, skal for ret­ten ju­stits­mi­ni­ste­ren, så det kan bli­ve vur­de­ret, om det ik­ke er for bil­ligt slup­pet med en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet i den­ne ty­pe sa­ger. Selv­om chauff øren ik­ke har væ­ret på­vir­ket, så har han væ­ret uop­mærk­som. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke be­vidst, at han kom­mer ud i den­ne si­tu­a­tion, men jeg sy­nes da i den grad, at når det er hans le­ve­vej at sid­de bag rat­tet, så skal det ha­ve kon­se­kven­ser, at der sker så al­vor­lig en ulyk­ke, « si­ger Pe­ter Skaarup.

S: Fore­byg­gel­se vir­ker

Tri­ne Bram­sen, der er retsord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, me­ner ik­ke, at der er ba­sis for læn­ge­re straff e for uagt­somt mand­drab.

» Jeg me­ner, at vi har en straff eram­me, der er, som den skal væ­re. Det så vi sid­ste år, hvor der blev gi­vet nog­le me­get hår­de straff e i sa­ger om tra­fi kdrab. Uan­set straff eram­me er det al­tid op til dom­sto­le­ne at vur­de­re skylds­spørgs­mål i de en­kel­te sa­ger, ik­ke Fol­ke­tin­get, « si­ger Tri­ne Bram­sen og fort­sæt­ter:

» Jeg kan sag­tens for­stå, at de her for­æl­dre sid­der til­ba­ge med en fø­lel­se af uret­fær­dig­hed, og at de ba­re ger­ne vil ha­ve de­res kæ­re til­ba­ge. Så­dan vil­le jeg og­så selv ha­ve det. Men vi skal hu­ske, at der er ta­le om en ulyk­ke og der­med uagt­somt mand­drab, « si­ger Tri­ne Bram­sen, der i ste­det læg­ger op til en stør­re fore­byg­gen­de ind­sats.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer me­ner i ste­det, at der skal gø­res me­re for at fore­byg­ge ulyk­ker­ne, og det skal ik­ke væ­re gen­nem læn­ge­re straff e.

» Vi skal gø­re alt, hvad vi over­ho­ve­det kan for at fore­byg­ge, at så­dan nog­le ulyk­ker sker. Jo me­re, vi kan gø­re for at fore­byg­ge, at nog­le mi­ster én, de hol­der af, de­sto bed­re, « si­ger Tri­ne Bram­sen.

TEK­NIK

mela@ bt. dk Tre men­ne­sker mi­ste­de li­vet, da en last­bil sid­ste år på­kør­te fl ere bi­ler i en kø på mo­tor­vej E45 ved Hor­sens. Ulyk­ken kun­ne må­ske væ­re und­gå­et, hvis last­bi­len hav­de væ­ret ud­sty ret med et au­to­ma­tisk nød­brem­se­sy­stem. Det au­to­ma­ti­ske nød­brem­se­sy­stem går i gang, hvis den for­an­kø­ren­de brem­ser op. Sy­ste­met skal for­hin­dre, at last­bi­ler og bus­ser på­kø­rer for­an­kø­ren­de el­ler at på­kør­sels­ha­stig­he­den re­du­ce­res. Fra 1. novem­ber er sy­ste­met lov­plig­tigt i nyin­dre­gi­stre­re­de bus­ser og last­bi­ler.

Bjar­ne Got­ten­borg Mad­sen, der ejer BG Mad­sen In­ter­na­tio­nal Trans­port i Bor­ding, er en af de vogn­mænd, der al­le­re­de har in­stal­le­ret au­to­ma­tisk nød­brem­se­sy­stem i si­ne last­bi­ler.

» Der sker så man­ge grim­me ting i tra­fi kken, og dem vil jeg ger­ne bi­dra­ge til at und­gå, « for­kla­rer vogn­man­den.

In­ve­ste­ring på 250.000 kr.

Med ot­te last­bi­ler lø­ber ud­gift er­ne til det au­to­ma­ti­ske nød­brem­se­sy­stem op i næ­sten en kvart mil­li­on kro­ner.

» Det er en in­ve­ste­ring, jeg ger­ne vil gø­re. Det er et fan­ta­stisk sy­stem, og det har stor be­tyd­ning for sik­ker­he­den, « si­ger Bjar­ne Got­ten­borg Mad­sen, der me­ner, at sy­ste­met bur­de væ­re lov­plig­tigt i samt­li­ge bus­ser og last­bi­ler, der kø­rer på de dan­ske ve­je og ik­ke blot i de nyin­dre­gi­stre­re­de.

Det for­slag er Pe­ter Skaarup vil­lig til at se nær­me­re på.

» Jeg sy­nes, det er en af de ting, man kan over­ve­je for at gø­re det me­re sik­kert for de sva­ge i tra­fi kken, « si­ger Pe­ter Skaarup.

» Jeg vil ger­ne un­der­sø­ge, om der er me­re, vi kan gø­re på den front, « si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen.

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.