Ja, kvin­der gi­der ik­ke stå for alt

BT - - DEBAT - LISA HOLM­FJORD

For­kvin­de, Dansk Kvin­de­sam­fund

ty­de­ligt mod­sæt­nings­for­hold mel­lem de 17- 20 åri­ges for­vent­nin­ger til rol­le­for­de­lin­ger­ne og det fak­tum, at rig­tig man­ge kvin­der i vir­ke­lig­he­dens ver­den øn­sker den­ne for­de­ling æn­dret. En ana­ly­se fra 2014 vi­ser, at kvin­der er langt me­re util­fred­se med de­res part­ners ind­sats, end mæn­de­ne er. Især når det gæl­der hus­li­ge plig­ter, vil 44 pct. af kvin­der­ne ger­ne ha­ve, at de­res part­ner del­ta­ger me­re. Fak­ta er, at kvin­der står med ho­ved­par­ten af

DER ER ET

de hus­li­ge op­ga­ver og omsor­gen for bør­ne­ne. Der­for un­drer det mig hel­ler ik­ke, at un­ge dan­ner sig de­res fo­re­stil­lin­ger om køns­rol­ler, og hvil­ke hand­lin­ger og plig­ter der til­fal­der det spe­ci­fi kke køn, ud fra den vir­ke­lig­hed de le­ver og age­rer i.

ik­ke li­ge­stil­ling. Tvær­ti­mod er det et sør­ge­ligt fak­tum, at børn fra dag ét pres­ses ned i be­græn­sen­de og ste­reo­ty­pe kønskas­ser, som ska­ber uli­ge mu­lig­he­der. Pi­ger­ne klæ­des i ly­se­rødt og op­muntres til at vi­se om­sorg, væ­re ny­de­li­ge ’ sø­de pi­ger’, som gør no­get ud af sig

DER ER DESVÆR­RE

selv og op­fø­rer sig or­dent­ligt. Mens dren­ge­ne, iført rig­ti­ge dren­ge­far­ver, op­muntres til at slå igen, væ­re vil­de og ik­ke op­fø­re sig som ‘ tø­sed­ren­ge’. Dren­ge­ne be­løn­nes oven i kø­bet i te­e­na­ge­å­re­ne øko­no­misk, i form af fl ere lom­me­pen­ge end pi­ger­ne for at ud­fø­re fær­re hus­li­ge plig­ter end pi­ger­ne. Skal vi ska­be et sam­fund, der er me­re li­ge­stil­let, og hvor li­ge mu­lig­he­der er en re­a­li­tet, skal vi be­gyn­de med at gi­ve børn frie mu­lig­he­der for at ud­vik­le sig som men­ne­sker. Det gør vi ik­ke ved at pres­se en for­hi­sto­risk op­fat­tel­se af køn ned over ho­ve­d­et på dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.