Nej, der er sto­re krav til mænd

BT - - DEBAT - MAI MERCA­DO

Fa­mi­lie­ord­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

ik­ke se pro­ble­met. Jeg til­tror bå­de un­ge men­ne­sker og al­le an­dre, at det fi nder man ud af in­den­for hu­sets fi re væg­ge. Hvis man er util­freds og har en mand, der ik­ke le­ve­rer da­gens go­de ger­ning og over­ho­ve­det ik­ke hjæl­per til der­hjem­me, så vil man da ik­ke væ­re sam­men med den mand. Så­dan er kvin­der ind­ret­tet i dag. Der er kæm­pe­sto­re krav til den mo­der­ne mand i dag. De kvin­der, der ik­ke gi­der fi nde sig i det, de skri­der da.

JEG KAN VIR­KE­LIG

plig­ter kom­mer me­get an på, hvil­ke aft aler man har. Hvis kvin­den er på del­tid, og man­den har et kar­ri­e­rejob, så vil jeg da for­ven­te, at den med del­tidsjob­bet le­ve­rer me­re på hjem­me­fron­ten end den med et stort kar­ri­e­rejob.

FOR­DE­LIN­GEN AF HUS­LI­GE

væ­re, at vi ik­ke har li­ge­stil­ling i hjem­me­ne i dag – men man væl­ger det selv. Man kan ik­ke sæt­te det ind i en li­ge­stil­lings­ram­me og si­ge, at det er synd for kvin­der­ne. Man skal ik­ke nød­ven­dig­vis ha­ve li­ge­stil­ling i hjem­met. Man skal la­ve de aft aler, der pas­ser fa­mi­li­en bedst.

DET KAN GODT

ik­ke læ­se va­ske­an­vis­nin­ger, så der­for va­sker jeg det me­ste tøj hjem­me hos os. Det går ik­ke ud over li­ge­stil­lin­gen hjem­me hos os. Det hand­ler om at gø­re det, der vir­ker for en. Jeg vil langt hel­le­re va­ske tøj end at la­ve mad, for jeg fi nder in­gen stor glæ­de ved at la­ve mad – men det gør min mand til gen­gæld. Han hyg­ger sig med det. Hvis man har lyst til at væ­re på del­tid og hel­li­ge sig fa­mi­li­en og sit hjem, så skal man da ha­ve lov til det, uden at der skal stå no­gen på spring og for­tæl­le, at man er fast­låst i et us­undt køns­rol­le­møn­ster.

MIN MAND KAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.