Den svæ­re kunst at gå i takt

ME­NER

BT - - DEBAT -

De be­sty­rer en fæl­les bu­tik, men sæl­ger va­ren på for­skel­lig vis. De to re­ge­rings­par­ti­er for­sø­ger ivrigt at skær­pe egen pro­fi l, mens val­get ryk­ker tæt­te­re på. Mens So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne be­ret­ter om, at ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er ble­vet stram­met, frem­hæ­ver De Ra­di­ka­le, at der og­så er lem­pet. Beg­ge de­le er rig­tigt, men So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes stram­mer­sig­nal do­mi­ne­rer. Og mens den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt i sin 1. maj- ta­le stil­ler dan­sker­ne en ny dag­pen­gere­form i ud­sigt, er den ra­di­ka­le øko­no­miog in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard op­ta­get af at øge bo­lig­be­skat­nin­gen, for at gi­ve top­skat­te­let­tel­ser til gen­gæld. DE TO RE­GE­RINGS­PAR­TI­ER er ude i en balancegang frem til val­get. Loy­a­li­te­ten over­for re­ge­rings­pro­jek­tet skal op­ret­hol­des, sam­ti­dig med at der skru­es op for prom­ove­rin­gen af eg­ne mær­kesa­ger. Ind­til vi­de­re har Thor­ning sco­ret mest på den øvel­se, mens Øster­gaard må trø­ste sig med, at de stem­mer, han ta­ber, i det mind­ste bli­ver i rød blok. MED RÆK­KEN AF so­lo­mel­din­ger, an­non­cer og bus­re­k­la­mer si­ger det sig selv, at væl­ger­ne får van­ske­ligt ved at for­ud­se, hvad de kan reg­ne med eft er et fol­ke­tings­valg, hvis Thor­ning bli­ver i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Det øger selvsagt pres­set på de to re­ge­rings­par­ti­er for at for­tæl­le, hvad de kan stå sam­men om eft er et valg. Man kan ik­ke be­skyl­de S og R for at ha­ve over­dyn­get væl­ger­ne med fæl­les frem­tids­pla­ner. Nu ven­tes snar­li­ge ud­spil om vækst og om børn og for­ment­lig og­så fæl­les pro­jek­ter eft er valg­ud­skri­vel­sen, uden at det dog vil nær­me sig pla­ner i det om­fang, som S og SF præ­sen­te­re­de i 2011.

Blå blok god­ter sig, hver gang S og R har pro­ble­mer med at gå i takt. Og­så selv om de fi re blå par­ti­er har pro­ble­mer med tak­ten i eg­ne ræk­ker. Og væl­ger­ne? De må ind­til vi­de­re spej­de for­gæ­ves eft er kon­kre­te løft er og pla­ner og i ste­det for­hol­de sig til par­ti­er­nes øn­ske­sed­ler. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.