I FER­RA­RI- FLUGT FRA LANDS­BY­EN ’’

Ud­kants­dan­mark har og­så holdt kon­fi rma­tion. Men kur­sen er sat ud af lands­by­en, og det er ær­ger­ligt

BT - - DEBAT -

Hu­se­ne er bil­li­ge, men så skal man og­så be­ta­le no­get nær kon­tant, for kre­dit­for­e­nin­ger­ne skal ik­ke ny­de no­get af at be­ta­le til skæ­ve po­st­num­re for langt væk fra de stør­re by­er. Så­dan en kon­fi rma­tions­lør­dag på tværs gen­nem Jyl­land med fl ag på he­sted­ros­cher­ne og Mor­ten Korch- him­mel kan man sag­tens læn­ges. Eft er 60er­ne, 70er­ne, til nød 80er­ne med liv i smedj­en ( hed det ik­ke det?), snak ved køb­man­den og sko­ler med børn i. SI­DEN DEN­GANG HAR fl ug­ten væ­ret til at få øje på. Spø­gel­ses­by­er, grå pla­der for bu­tiks­vin­du­er el­ler mu­rer- og glar­meste­rens syn­li­ge hånd­aft ryk på for­ret­nings­fa­ca­ders for­vand­ling til mur­sten og pri­vat­bo­lig. Ca­te­ring­fo­re­tagsom­hed i va­re­bi­ler med cvrnum­mer og sovs i kli­nisk mi­kro­ovn­sem­bal­la­ge bagi, så de gam­le kan få en forl­oren smag af gam­le da­ge. Hen­ne på tan­ken ik­ke an­det end et visa- dan­korts for­bin­del­se til omver­de­nen. Med lidt held og­så en bil­let til va­ske­hal­bal. SÅ­DAN EN SOLSKINSLØRDAG vid­ner fl age­ne trods alt om liv der­u­de i ud­kants-, vand­kants- og råd­ne ba­nan­dan­mark. Men i kir­ker­ne, der for de fl estes ved­kom­men­de og tak­ket væ­re den knap­pe pro­cent i skat, står end­nu, har 7. klas­se- ele­ver­ne sagt ja til at bli­ve frag­tet der­fra i Fer­ra­ri, for det kan åben­bart ik­ke gå stærkt nok med at kom­me væk. IK­KE NØD­VEN­DIG­VIS HELT til ho­ved­sta­den. Hads­und kan gø­re det for den lil­le lands­by Ved­dum i det nord­jy­ske. Iføl­ge P4 Nord­jyl­land har by­en mi­stet hver tred­je ind­byg­ger i lø­bet af de se­ne­ste ni år. Om de 342, der er til­ba­ge, klam­rer sig til en hegnspæl el­ler står og trip­per for ud­ad­gå­en­de, mel­der hi­sto­ri­en in­tet om, men sand­syn­lig­he­den sy­nes op­lagt, at sta­ti­stik­ker­ne fort­sæt­ter sam­me vej. JEG VAR SELV in­de at ven­de i et for­sam­lings­hus i lør­dags. I et lil­le lands­by­sam­fund, hvor man læg­ger kræf­ter i at op­ret­hol­de et sam­lings - el­ler for­sam­lings­punkt i byg­nin­gen, som sym­bo­li­se­rer et for­e­nings­liv, der i en­hver hen­se­en­de kæm­per for sin iden­ti­tet. Ik­ke mindst øko­no­misk. Di­let­tant- fo­re­stil­lin­ger­ne er ryk­ket ind på YouTu­be, for­sam­lings­kraft en på en hver­dags­aft en hen­lagt til nær­me­ste Bil­ka og sen luk­ke­tid. Må­ske hel­le­re en Cham­pions Le­ague- kamp i fj er­ne­ren. Re­ge­ri­gen har de sid­ste par år af­sat 750 mio. kr. år­ligt til ek­stra pæ­da­go­ger. Er der res­sour­cer nok i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne nu? FOR­SAM­LINGS­HU­SET, JEG FRE­KVEN­TE­RE­DE på den jy­ske høj­de­ryg, var næn­somt renove­ret. Sce­nen sta­dig in­takt, køk­ke­net og de sto­re kaff ema­ski­ner up to da­te, toilet­fa­ci­li­te­ter i en ny­e­re til­byg­ning. Og jo, solskin­s­for­å­ret, smøg­pau­ser­ne un­der den ly­se­grøn­ne bøg for de få ude for­an, bør­ne­nes larm og lø­be­hjul på vej­en og fa­mi­lie­fest old school ud­gjor­de en nostal­gisk mo­tor i sig selv. Ba­re og­så som tri­stes­sens kulis­se over en svun­den tid, som vi ik­ke har en chan­ce for at spo­le til­ba­ge til. Kun på fi lm med Poul Rei­chhardt i ho­ved­rol­len, og selv ham kan de fær­re­ste hu­ske, selv­om gen­ren le­ver på dvd. AL­LI­GE­VEL EN TAN­KE el­ler et for­søg værd at smø­re hju­le­ne i ud­dø­en­de lands­by­er. Ik­ke for hi­sto­ri­ens, nostal­gi­ens el­ler hyg­gens skyld. Men for mang­fol­dig­he­dens skyld. Så en trods alt sta­dig væ­sent­lig del af dansk sam­funds­liv ik­ke skal støt­te sig til en rol­la­tor, og kon­fi rma­tions­ung­dom­men kun ken­der én vej ud i en ra­sen­de sport­s­vogns­fart...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.