Hvad sy­nes du, at straff en for uagt­somt mand­drab i tra­fi kken som ud­gangs­punkt skal væ­re?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.12 IDI­O­TER BAG RAT­TET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.36 DRAB SKAL STRAF­FES På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.34 AL­LE KAN LA­VE FEJL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.52

Fængsel

Maria Sø­ren­sen

Pe­ter Sch­midt

Ben­te Kirk Poul­sen

Lyk­ke Omel

Bø­de

2.486 stem­mer på bt. dk

ULYK­KE ER STRAF NOK Giv man­den en kæm­pe bø­de. Det er straf nok i sig selv, at han skal le­ve med den sorg for evigt. Jeg kun­ne for­stå, hvis det var en be­vidst hand­ling, men det var et uheld. Det ly­der nok hårdt, og stø­der nok og­så no­gen, men det har jo nok og­så øde­lagt ham re­sten af hans liv. Fængsel og fra­ta­get kø­re­kort for al­tid. Den slags idi­o­ter har in­tet at gø­re bag et rat. Helt klart en lang fængsels­straf, der­u­d­over fra­ken­del­se af kø­re­kort for en pe­ri­o­de. Alt for man­ge har travlt med alt mu­ligt an­det end at væ­re an­svar­li­ge for de­res bil­kør­sel. Det er en hån imod de to un­ge pi­ger og de­res for­æl­dre, hvis han ba­re får en bø­de. At på­fø­re et an­det men­ne­ske dø­den bur­de al­drig kun­ne af­sted­kom­me, at man kun fi k en bø­de. Til al­le jer, der kræ­ver fængsels­straf: Hvor man­ge af jer har al­drig fejl­et i tra­fi kken, og hvor man­ge af jer har al­drig sagt et ondt ord om de nye fo­to­vog­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.