PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

DORT­HE BOE DANBJØRG Vi ar­bej­der på en la­ve­re for­æl­dre­be­ta­ling, så hvis jeg skal sva­re for el­ler imod, så er vi imod. Der er stor for­skel på, hvor­dan kom­mu­ner­ne ta­ck­ler det her, og nog­le sen­der reg­nin­gen til for­æl­dre­ne, mens an­dre bru­ger kom­mu­nens pen­ge på det. For vo­res skyld må for­æl­dre­be­ta­lin­gen ger­ne sti­ge lidt, hvis man så får lidt me­re kva­li­tet for pen­ge­ne. Vi me­ner, det er kom­mu­nal­be­sty­rel­ser­nes op­ga­ve at pri­o­ri­te­re, om de sy­nes, at de kan til­la­de sig at ta­ge fl ere pen­ge for den kva­li­tet, de le­ve­rer. Nej, det er ik­ke nok. Vi mang­ler i dag 4.400 pæ­da­go­ger, og i nog­le kom­mu­ner har de sto­re pro­ble­mer med at få nor­me­rin­ger­ne til at hæn­ge sam­men. Men jeg sy­nes, at re­ge­rin­gen har ta­get nog­le skridt i den rig­ti­ge ret­ning med de ek­stra pen­ge.

For­mand for For­æl­dre­nes Lands­for­e­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.