JAN FOGS SIDST

To da­ge ef­ter bi­sæt­tel­sen har Jan Fogs en­ke solgt fir­ma­et. Ope­ra­tio­nen er ti­met og til­ret­telagt på for­hånd af Jan Fog selv

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Pe­ter Øl­holm Hans­son

RET­TI­DIG OM­HU

phan@ bt. dk

In­tet var over­ladt til til­fæl­dig­he­der­ne, da den kend­te liebha­ver­mæg­ler Jan Fog dø­de tors­dag 23 april.

Selv om Jan Fog dø­de plud­se­ligt som føl­ge af en eks­pe­ri­men­tel be­hand­ling af hans kræft­syg­dom, så var hans egen død og ti­den ef­ter et sce­na­rie, han i god tid hav­de ta­get stil­ling til selv. Med ret­ti­dig om­hu, hav­de den sym­pa­ti­ske og be­ga­ve­de ken­dis­mæg­ler en sid­ste stor plan pa­rat.

Man­dag blev det of­fi­ci­elt med­delt, at Jan Fogs en­ke, psy­ko­te­ra­pe­u­ten Char­lot­te Juul, har solgt fir­ma­et, ba­re to da­ge ef­ter sin mands bi­sæt­tel­se.

» Som ud­gangs­punkt er det jo ik­ke en si­tu­a­tion, som no­gen af os har øn­sket at sid­de i, men det har væ­ret Jans eget øn­ske, at så­fremt han ik­ke var her me­re, så skul­le vi fø­re hans for­ret­ning vi­de­re, « si­ger ejen­doms­mæg­ler Sø­ren Hei­le­sen, der er part­ne­ren i mæg­ler­fir­ma­et Claus Borg og Part­ner, der man­dag med øje­blik­ke­lig virk­ning over­tog Fogs fir­ma for et ukendt mil­li­onbe­løb.

Tredob­belt for­del­s­ar­ran­ge­ment

Al­le­re­de da Jan Fog blev gift med Char­lot­te Juul for ba­re halvan­det år si­den, 3. de­cem­ber 2013, stod det klart, at æg­te­ska­bet ik­ke ude­luk­ken­de hand­le­de om kær­lig­hed.

Den kend­te ejen­doms­mæg­lers for­ret­nings­im­pe­ri­um skul­le over­dra­ges til hjer­te­ve­nin­den Char­lot­te Juul, så der blandt an­det ik­ke skul­le be­ta­les ar­ve­af­gift. Og det var al­drig me­nin­gen, at den 49- åri­ge kvin­de skul­le fø­re fir­ma­et vi­de­re.

Fog lag­de ik­ke skjul på, at æg­te­ska­bet og­så var et prak­tisk ar­ran­ge­ment til for­del for for­mu­en, fir­ma­et og hans ’ livs kær­lig­hed’, som han kald­te den 17 år yn­gre hjer­te­ve­nin­de.

» Jeg sy­nes ik­ke, det var pas­sen­de at bli­ve gift i en kir­ke med det for­hold, vi har, « sag­de Fog til TV2:

» Vi ejer ik­ke hin­an­den, og vi bor ik­ke sam­men. Men det er vi­dun­der­ligt at væ­re gift, og hun er mit livs kær­lig­hed, så det er bå­de kær­lig­hed og prak­tik, « sag­de Fog da han blev gift ved en ce­re­mo­ni i hans sto­re vil­la nord for Kø­ben­havn.

Sam­me må­ned som æg­te­ska­bet blev en re­a­li­tet, fik Jan Fog kon­sta­te­ret leukæ­mi, hvil­ket han for­tal­te til bla­det Her & Nu i marts 2014.

På det tids­punkt var han ved frisk mod og ud­tal­te, at syg­dom­men var op­da­get i så god tid, at han ik­ke skul­le ha­ve ke­mo­te­ra­pi. Gen­nem he­le for­lø­bet ud­vi­ste Jan Fog en livs­op­ti­mis­me af ene­stå­en­de ka­rak­ter, som om det at kun­ne dø af syg­dom­men ik­ke var en kon­se­kvens, han reg­ne­de med.

Lag­de pla­ner til det sid­ste

Li­ge til det sid­ste lag­de han pla­ner for som­mer­fe­ri­en 2015, som blandt an­det skul­le bru­ges i Frank­rig på hans sto­re lysty­a­cht, og 14 da­ge før hans plud­se­li­ge død på Rigs­ho­spi­ta­let hav­de Fog købt to hund­e­hval­pe som er­stat­ning for hans el­ske­de bas­set­hund Han­ni­bal, der var gå­et bort kort for­in­den.

Men bag kulis­ser­ne hav­de den drev­ne for­ret­nings­mand al­li­ge­vel sør­get for, at al­le ar­ran­ge­men­ter var på plads. Sær­ligt det for­ret­nings­mæs­si­ge.

Så alt vil­le bli­ve så let som mu­ligt for livskæ­re­sten Char­lot­te. Hvis dø­den al­li­ge­vel sneg ind som en tyv om nat­ten.

Al­le­re­de det­te for­år gik Fog i diskre­te, men se­ri­ø­se for­hand­lin­ger med Claus Borg og Part­ner, der var Fogs stør­ste kon­kur­rent på sal­get af luksus­hu­se og liebha­ver­bo­li­ger i det ef­ter­trag­te­de om­rå­de nord for Kø­ben­havn.

Og alt ty­der på, at der lå en fær­dig af­ta­le klar, som Char­lot­te Juul ba­re skul­le skri­ve un­der på.

» Det har væ­ret Jans øn­ske, at vi skul­le over­ta­ge hans fir­ma. Det er vig­tigt for de men­ne­sker, der har de­res hu­se til salg, at der bli­ver ta­get hånd om dem med det sam­me, « sag­de Sø­ren Hei­le­sen man­dag, da hans fir­ma Claus Borg og Part­ner tog sty­rin­gen, og brug­te det me­ste af da­gen på Fogs tid­li­ge­re fir­ma, sam­men med den af­dø­de liebha­ver­mæg­lers an­sat­te, som de og­så ta­ger med over.

Ar­bej­de­de sam­men med Fog

Og ejen­doms­mæg­le­ren Claus Borg er ik­ke ube­kendt med Fogs fir­ma, hvor han rent fak­tisk har ar­bej­det sam­men med den af­dø­de liebha­ver­mæg­ler.

» Claus ar­bej­de­de sam­men med Fog i en år­ræk­ke før 1992, hvor han etab­le­re­de sit eget fir­ma. De har al­tid væ­ret go­de kol­le­ger, og beg­ge fir­ma­er holdt bå­de som­mer­fe­ster og ju­le­froko­ster sam­men. Vi har kon­tor få hund­re­de me­ter fra hin­an­den og bor i den sam­me by, « si­ger Hei­le­sen, der be­kræf­ter, at Fog hav­de plan­lagt over­dra­gel­sen grun­digt:

» Det var Jans øn­ske, og det er no­get, vi har talt om i et styk­ke tid i for­bin­del­se med, at han var syg. Og Char­lot­te er selv bå­de glad og stolt over, at det er lyk­ke­des at op­fyl­de Jans øn­ske, at vi skul­le vi­dere­fø­re fir­ma­et, så hur­tigt ef­ter hans død. «

Har der sim­pelt­hen lig­get en af­ta­le klar før hans død, si­den det er gå­et så hur­tigt?

» Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­tar til. «

Og Char­lot­te Juul har ik­ke selv øn­sket at vi­dere­fø­re fir­ma­et?

» Nej, det kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, « si­ger Sø­ren Hei­le­sen til BT.

Char­lot­te Juul har fra­bedt sig hen­ven­del­ser ef­ter hen­des mands død. Det øn­ske har BT ef­ter­kom­met.

TIRS­DAG 5. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.