EF­TER­LA­DER EN FOR­MUE

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk kaak@ bt. dk

AR­VEN

Kaa­re Kron­berg Jan Fog hav­de en spe­ci­el per­son i sig­te til at over­ta­ge sit livs­værk. Hans sto­re kær­lig­hed, Char­lot­te Juul, var gift med en mand, der hav­de vær­di­er for mil­li­o­ner.

Char­lot­te Juul fulg­te sin mands kø­re­plan og solg­te hans hæ­der­kro­ne­de ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed for et ukendt mil­li­onbe­løb.

Pen­ge, der kan læg­ges oven i en an­se­e­lig mæng­de vær­di­er, den dyg­ti­ge for­ret­nings­mand hav­de sam­let gen­nem ti­den. For Jan Fog hav­de ad­skil­li­ge fy­si­ske be­vi­ser på en per­son­lig for­mue i mil­li­onklas­sen. Blandt bi­ler­ne en po­st­kas­se­rød Fer­ra­ri 348 Spi­der til fle­re mil­li­o­ner, som se­e­re af TV2s po­pu­læ­re bo­lig­pro­gram ’ Liebha­ver­ne’ har kun­net se liebha­ver­mæg­le­ren kø­re i, når han skul­le vi­se mon­dæ­ne ejendomme frem til vel­ha­ven­de dan­ske­re.

En me­ster i fri­vær­di

Den suc­ces­ful­de ejen­doms­mæg­ler var og­så skarp, når det gjaldt om at bin­de mil­li­o­ner i fri­vær­di til si­ne mur­sten. Jan Fog eje­de en gi­gan­tisk palævil­la på Strand­vej­en i Klam­pen­borg, som han gav 2,4 mil­li­o­ner kro­ner for i 1984. Iføl­ge po­rtræt­bo­gen ’ Over­klas­sen in­de­fra’ af Ka­rin Heur­lin fik han på et tids­punkt et til­bud på 50 mil­li­o­ner kro­ner for vil­la­en. Det var dog ik­ke nok til at fri­ste den er­far­ne mæg­ler.

I sit el­ske­de Syd­frank­rig hav­de Jan Fog en 61 fods yatch med til­hø­ren­de bå­d­plads til 18 mil­li­o­ner kro­ner.

Det er uvist, hvor stor en for­mue Jan Fog i øv­rigt ef­ter­la­der sig. Liebha­ver­mæg­le­ren hav­de valgt at or­ga­ni­se­re si­ne virk­som­heds­ak­ti­vi­te­ter i et pri­vat sel­skab. Der­for er regn­ska­ber­ne ik­ke of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.