Over­ta­ger guldå­re

BT - - NYHEDER -

BOLIGFORRETNING

De to nye eje­re af Jan Fogs mæg­ler­virk­som­hed har over­ta­get bo­li­ger for næ­sten en halv mil­li­ard kro­ner.

Claus Borg og part­ne­ren Sø­ren Hei­le­sen – til­sam­men Claus Borg og Part­ner – kan til­fø­re en po­ten­ti­el mil­li­o­nom­sæt­ning i re­ne salæ­rer til de­res i for­vej­en sto­re po­r­te­føl­je af eks­klu­si­ve liebha­ver­bo­li­ger. De to har al­le­re­de 39 eks­klu­si­ve vil­la­er til salg i Kø­ben­havn og Nord­s­jæl­land. På Jan Fogs hjem­mesi­de er der i øje­blik­ket ejendomme til salg for 497.380.000 kro­ner. 34 af ejendommene står klar i Dan­mark til in­ter­es­se­re­de kø­be­re til en sam­let pris på 425.830.000 kro­ner.

Det lyk­ke­des og­så jan Fog at få sin virk­som­hed til at spi­re uden for Dan­marks græn­ser. Jan Fog hav­de hu­se til salg i Fi­lip­pi­ner­ne, Ita­li­en og i en af hans fo­re­truk­ne fe­ri­e­desti­na­tio­ner, Côte d’Azur i Syd­frank­rig.

Det vi­des ik­ke, hvad de to ny­slå­e­de svær­væg­te­re i den dan­ske mæg­ler­bran­che ta­ger i salær, men Jan Fog har tid­li­ge­re for­talt BT, at han ta­ger tre pro­cent. Væl­ger Claus Borg og Sø­ren Hei­le­sen at gø­re det sam­me, kan der væ­re et salær på 14.921.400 kro­ner i sig­te, hvis det alt­så lyk­kes de er­far­ne mæg­le­re – 25 års er­fa­ring – at sæl­ge de man­ge liebha­ver­bo­li­ger.

Dog er det ik­ke sik­kert, at al­le Jan Fogs ud­bud­te ejendomme kan ses på hjem­mesi­den. Nog­le in­de­ha­ve­re af dy­re liebha­ver­bo­li­ger væl­ger nem­lig at hol­de de­res bo­ligs­alg pri­vat, hvil­ket med­fø­rer, at de ik­ke bli­ver mar­keds­ført of­fent­ligt.

Des­u­den kan det hel­ler ik­ke si­ges med sik­ker­hed, om det lyk­kes de to mæg­le­re at sæl­ge de man­ge dy­re ejendomme til den pris, de er sat til.

kse, phan, kaak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.