SPI­RI­TU­EL KVIN­DE

Jan Fogs en­ke Char­lot­te Juul brød i 90er­ne sam­men psy­kisk, da hun gen­nem­le­ve­de ’ et hel­ve­de’ i Ita­li­en

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

PO­RTRÆT

Li­ge så udad­vendt og so­ci­al Jan Fog var, li­ge så no­to­risk pri­vat er hans livs sto­re kær­lig­hed, 49- åri­ge Char­lot­te Juul. I går fulg­te hun den plan hen­des mand lag­de, og solg­te hans livs­værk. Liebha­ver­mæg­le­rens en­ke har dog en gang åb­net op for nog­le bar­ske op­le­vel­ser, hun var igen­nem i slut­nin­gen af 90’ er­ne, og som for­an­dre­de hen­de som men­ne­ske.

Le­ve­man­den Fog fo­rel­ske­de sig i den 17 år yn­gre Char­lot­te, da hun sta­dig gik i gym­na­si­et, og den el­lers er­far­ne her­re fik i den grad lov til at kæm­pe for den smuk­ke pi­ge, som han ef­ter­føl­gen­de var kæ­re­ste med i tre år. Si­den da var der man­ge an­dre kvin­der i Fogs liv, men al­drig no­gen, der kom i nær­he­den af Char­lot­te.

» Han er bå­de min far, min gam­le æg­te­mand, min ven og min gam­le on­kel. Det er som om, at han er al­le funk­tio­ner, « for­tal­te Char­lot­te Juul, der i dag ar­bej­der som psy­ko­te­ra­pe­ut, i et TV2- po­rtræt af Jan Fog i 2011.

To år se­ne­re gif­te­de de sig så. Desvær­re nå­e­de par­ret al­drig at fejre to års bryl­lups­dag. Jan Fog dø­de d. 23. april, og Char­lot­te Juul ar­ve­de dét fir­ma, hvor hun selv har ar­bej­det i ti år.

En fan­ta­stisk sæl­ger

Ef­ter Char­lot­te Juul og Jan Fog var ble­vet kæ­re­ster i slut­nin­gen af 80’ er­ne, blev Fog nem­lig over­be­vist om, at hans kæ­re­ste hav­de et ta­lent for at sæl­ge. Han gav hen­de en ud­for­dring - at sæl­ge et hus på to må­ne­der, for­tal­te ken­dis­mæg­le­ren i sin erin­drings­bog fra 2011 ’ I før­ste klas­se – over­klas­sen in­de­fra’.

Hun be­hø­ve­de kun én - Char­lot­te Juul var gan­ske rig­tigt et na­tur­ta­lent og – med Fogs eg­ne ord – en ’ fan­ta­stisk sæl­ger’.

For­sat­te i fir­ma­et

Og selv ef­ter det gik galt for par­ret ef­ter tre års pri­vat og pro­fes­sio­nelt par­løb æn­dre­de det ik­ke på an­sæt­tel­ses­for­hol­det. Char­lot­te fort­sat­te i ejen­doms­mæg­ler­fir­ma­et, og det var her, hun som 26- årig mød­te den 15 år æl­dre en­tertai­ner Thomas Eje i be­gyn­del­sen af 1990er­ne.

Det fo­rel­ske­de par vi­ste sig of­te på den rø­de lø­ber, og i 1994 blev de gift på Born­holm ved et hem­me­ligt bryl­lup. Jan Fog hav­de på det tids­punkt er­kendt sit ne­der­lag og blev go­de ven­ner med sin sto­re kær­lig­heds mand. Han foræ­re­de dem end­da en bas­set­hund i bryl­lups­ga­ve. Men for­hol­det kna­ge­de, og par­ret blev skilt i 1998. Om­kring det tids­punkt blev Char­lot­te Juul ramt af en ek­si­sten­ti­el kri­se, som hun har be­skre­vet i bo­gen.

Var plud­se­lig me­nings­løst

» Jeg føl­te mig me­re og me­re tom. Som om jeg ik­ke ek­si­ste­re­de læn­ge­re. Jeg hav­de det, som om jeg spil­le­de te­a­ter, og jeg vid­ste ik­ke, hvor­dan jeg skul­le op­fø­re mig an­der­le­des, « for­tal­te hun.

Hun sag­de op i Fogs fir­ma – til hans sto­re sorg.

» Det var plud­se­lig me­nings­løst for mig at sæl­ge hu­se, « har hun for­talt. I ste­det søg­te hun ind på sku­e­spil­ler­sko­len, og si­den fulg­te et op­hold i Ita­li­en på en ma­ler­sko­le, hvor hun hav­de det me­get dår­ligt.

» Psy­kisk hav­de jeg det så dår­ligt, at jeg hav­de gi­vet fuld­stæn­dig op. Det ene­ste, jeg kun­ne ta­ge mig af, var at få mad og drik­ke, så min krop ik­ke dø­de. Det var et hel­ve­de, « lød det ær­ligt i bo­gen.

Ven­de­punk­tet kom

i

Fi-

TIRS­DAG 5. MAJ 2015 ren­ze, hvor hun blev ramt af en no­get nær re­li­gi­øs op­le­vel­se. Si­den fulg­te en rej­se til en as­hram i In­di­en og si­den et smut for­bi, kol­lek­tiv på Nør­re­bro uden dø­re og med dag­lig me­di­ta­tion.

Hen­des Fa­ce­book- pro­fil vid­ner og­så om, at in­ter­es­sen for det spi­ri­tu­el­le er be­ty­de­ligt stør­re end for li­vet som ejen­doms­mæg­ler for de ri­ge og be­røm­te. Må­ske net­op der­for valg­te hun i går at sæl­ge Jan Fogs fir­ma i ste­det for at gen­op­ta­ge sin tid­li­ge­re kar­ri­e­re.

Char­lot­te Juul har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig i for­bin­del­se med æg­te­man­dens død.

I 2013

gif­te­de den nu af­dø­de ejen­doms­mæg­ler Jan Fog sig med sit livs sto­re kær­lig­hed Char­lot­te Juul

har i man­ge år hjul­pet mig med mit fir­ma, hvor hun sta­dig er an­sat. Jeg har i man­ge år syn­tes, hun skul­le over­ta­ge det, jeg har skabt. Ved at gif­te os slip­per vi jo for at be­ta­le skat, som man skul­le ha­ve gjort ved ek­sem­pel­vis at skri­ve et te­sta­men­te, « for­tal­te Jan Fog til BT i den for­bin­del­se.

æg­te­ska­bet alt­så mest af alt var at be­teg­ne som et for­nuf­tigt et af slagsen – og par­ret i øv­rigt hver­ken bo­e­de el­ler sov sam­men - var der in­gen tvivl om, at der lå op­rig­ti­ge fø­lel­ser bag Fogs fri­e­ri.

» Char­lot­te

Selv­om

» Han er bå­de min far, min gam­le æg­te­mand, min ven og min gam­le on­kel. Det er som om, at han er al­le funk­tio­ner, « for­tal­te Char­lot­te Juul, i et TV2- po­rtræt af Jan Fog i 2011.

Fo­to: Claus Bech og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.