Fald i sal­get af tab­lets

BT - - NYHEDER - Thomas Bre­in­strup tho@ ber­ling­s­ke. dk

TIL­BA­GE­GANG

Sal­get af tab­lets med Ap­ples iPad i spid­sen fort­sæt­ter med at fal­de.

I ja­nu­ar- marts blev der solgt 5,9 pct. fær­re tab­lets og så­kaldt 2- i- 1- ap­pa­ra­ter - alt­så bær­ba­re pc’er, hvor skær­men kan frakob­les ta­sta­tu­ret og bru­ges som en tab­let - end for et år si­den på sam­me tid.

I alt blev der le­ve­ret 47,1 mio. tab­lets og 2- i- 1- ap­pa­ra­ter fra fa­brik­ker­ne, vi­ser nye tal fra ana­ly­se­hu­set IDC, der føl­ger ud­vik­lin­gen på tek­no­lo­gi­mar­ke­der­ne tæt. For et år si­den blev der le­ve­ret 50 mil­li­o­ner styk.

Ap­ples iPad- mo­del­ler er fort­sat de bedst sæl­gen­de tab­lets, men og­så her går det til­ba­ge. Ap­ple solg­te i ja­nu­ar­marts 21,4 mio. iPads, hvil­ket er 21 pct. fær­re end for et år si­den, og iPad- sal­get er nu gå­et støt til­ba­ge gen­nem de se­ne­ste fem kvar­ta­ler i træk.

Ap­ple fø­rer sta­dig

Ap­ple sid­der på 26,8 pct. af tab­let- mar­ke­det, hvor syd­kore­an­ske Sams­ung, som er ver­dens stør­ste mo­bil­pro­du­cent og Ap­ples nær­me­ste kon­kur­rent, har 19,1 pct. af ver­dens­mar­ke­det. Ki­ne­si­ske Leno­vo er num­mer tre med 5,3 pct., taiwan­ske Asus num­mer fi­re med 3,8 pct. og syd­kore­an­ske LG Electro­ni­cs num­mer fem med 3,1 pct.

Ap­ples mar­keds­an­del sid­ste år var på 32,7 pct., Sams­ungs på 21,6 pct.

Til­ba­ge­gan­gen i sal­get skyl- des man­ge for­hold. De op­lag­te tab­let- bru­ge­re har for­længst købt en og må­ske fle­re og er så­le­des fint dæk­ket ind. Til gen­gæld be­ty­der de stærkt fal­den­de pri­ser, hvor man i dag kan få en frem­ra­gen­de An­droid- tab­let til blot 700800 kr., at man­ge ’ li­ge’ kø­ber en ny el­ler en ek­stra, hvil­ket fort­sat hol­der sal­get i gang.

De sta­dig stør­re mo­bil­te­le­fo­ner gør der­i­mod ind­hug i tab­let- sal­get. Man­ge mo­bil­te­le­fo­ner er svul­met op og har nu skær­me på om­kring seks tom­mer. Der­med er de langt let­te­re at an­ven­de som de com­pu­te­re, de i vir­ke­lig­he­den er, og den stør­re skærm be­ty­der, at man of­te kan kla­re sig uden an­dre ’ nor­ma­le’ com­pu­te­re - el­ler tab­lets - på far­ten.

Bru­gen af tab­lets er sta­dig stor, men fær­re og fær­re kø­ber en ny af slagsen. Sal­get går til­ba­ge overalt, og de lan­ge kø­er for­an Ap­ple- bu­tik­ker­ne er tru­et af bl. a. en ny ge­ne­ra­tion te­le­fo­ner med stør­re skær­me. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.