Op­svin­get mær­kes i bilsal­get

BT - - NYHEDER - Dan­sker­ne kø­ber fle­re og stør­re bi­ler. Esben Vest Jensen esje@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Scan­pix

OP­TI­MIS­ME

Dan­sker­ne kø­ber fle­re og stør­re bi­ler. Det er fort­sat ten­den­sen i april må­ned, som der­med byg­ger vi­de­re på det fi­ne 2015, som bil­bran­chen har.

April må­ned var 14 pct. un­der marts’ bilsalg, som da og­så var helt for­ry­gen­de iføl­ge bran­chen selv. Når man sam­men­lig­ner med sam­me må­ned sid­ste år, er de 20.077 solg­te bi­ler i den fo­re­gå­en­de må­ned 5,8 pct. bed­re. Det er iføl­ge bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer et tegn på, at sam­fun­det ge­ne­relt tæn­ker gla­de­re tan­ker om frem­ti­den.

» Vi be­trag­ter tal­le­ne som et klart tegn på fort­sat op­ti­mis­me i sam­fun­det som hel­hed, og spe­ci­elt som et ut­ve­ty­digt tegn på stør­re ak­ti­vi­tets­ni­veau i er­hvervs­li­vet. Li­ge­le­des be­kræf­ter april må­neds in­dre­gi­stre­rin­ger ten­den­sen for de for­skel­li­ge stør­rel­ser bi­ler – at dan­ske­re fort­sat kø­ber lidt stør­re bi­ler, « si­ger Gun­ni Mik­kel­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer.

Per­son­bils­sal­get er ik­ke vildt pran­gen­de, men der blev solgt 2,8 pct. fle­re end i april 2014, så der er be­ske­den frem­gang. Det er dog bi­ler til er­hvervs­brug, der træk­ker læs­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.