Op­gi­ver Fol­ke­tin­get

Den is­lam­kri­ti­ske for­fat­ter Lars He­de­gaard går al­li­ge­vel ik­ke ef­ter en plads på Chri­sti­ans­borg

BT - - NYHEDER - Thomas Sø­gaard Ro­h­de Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KURS­SKIF­TE

Lars He­de­gaard skrin­læg­ger si­ne pla­ner om at kom­me i Fol­ke­tin­get.

» Jeg har be­slut­tet mig for ik­ke at op­stil­le, « sag­de han i går til Po­li­ti­ko. dk

For­kla­rin­gen er iføl­ge He­de­gaard blandt an­det, at han ar­bej­der på en bog om det at­ten­tat­for­søg, som han var ud­sat for i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar 2013. Bo­gen kom­mer til sep­tem­ber på for­la­get Pe­op­le’s Press, men ma­nuskrip­tet skal lig­ge klar i slut­nin­gen af den­ne må­ned.

» Jeg var nok lidt over­modig, da jeg be­slut­te­de mig for at stil­le op. Jeg kan ik­ke ren­de rundt i Vestsjæl­land og kys­se ba­by­er sam­ti­dig med, at jeg og­så skal pas­se det an­det, « si­ger han.

Lars He­de­gaard har ef­ter eget ud­sagn for længst ind­sam­let de nød­ven­di­ge væl­ge­rer­klæ­rin­ger for at kom­me på stem­me­sed­len som løs­gæn­ger

et kræ­ver mindst 150 un­der­skrif­ter fra væl­ger­ne i den kreds, man stil­ler op i. Her­ef­ter skal man sik­re sig over 20.000 stem­mer fra en en­kelt valg­kreds for og­så at bli­ve valgt.

’ Nye bol­ler på sup­pen’

Men det bli­ver alt­så al­li­ge­vel ik­ke ak­tu­elt for den 72- åri­ge for­fat­ter, der traf be­slut­nin­gen for et par uger si­den.

Det var i ok­to­ber sid­ste år, at He­de­gaard an­non­ce­re­de, at han som løs­gæn­ger vil­le for­sø­ge at kom­me i Fol­ke­tin- get ved det kom­men­de valg.

» Der skal nye bol­ler på sup­pen. Dan­mark be­væ­ger sig i en for­kert ret­ning, og det er på ti­de, at der kom­mer et vok­sent men­ne­ske i Fol­ke­tin­get, som har min er­fa­ring, « sag­de han.

Over for Po­li­ti­ken an­gav han tre grun­de til, at han stil­le­de op som løs­gæn­ger og ik­ke for et par­ti.

» For det før­ste er der ik­ke no­gen, der har spurgt mig, om jeg vil stil­le op. For det an­det er jeg ik­ke med­lem af no­get par­ti.

Og for det tred­je bry­der jeg mig ik­ke om par­ti­di­sci­plin, og jeg tror, at hvis jeg stil­le­de op for et par­ti, vil­le der gå en uge, så vil­le jeg bli­ve smidt ud, for­di jeg vil­le væ­re for ur­e­ger­lig.

Ads­purgt om hvem han vil stem­me på, når han nu ik­ke selv stil­ler op, ly­der sva­ret i dag:

Slap­pe DF

» Jeg vil nok stem­me på Dansk Fol­ke­par­ti, selv­om jeg sy­nes, de er ble­vet no­get slap­pe på det se­ne­ste. Jeg hø­rer ik­ke ret me­get po­li­ti­k­ud­vik­ling fra det par­ti, og jeg var skuf­fet over de ud­ta­lel­ser, som Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kom med i for­bin­del­se med ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, hvor han sag­de stort set det sam­me som de an­dre par­ti­le­de­re, « si­ger He­de­gaard til Po­li­ti­ko. dk:

» Han kun­ne godt ha­ve sagt, at vi ik­ke kan bli­ve ved med at im­por­te­re folk fra lan­de, som ik­ke er os ven­ligt stemt. Det er ik­ke al­le, vi ta­ger ind, der vil os det ondt, men der er en vis pro­cent­del, « si­ger Lars He­de­gaard.

Da du i ok­to­ber sag­de, du vil­le stil­le op, sag­de du sam­ti­digt, at det var for tid­ligt at si­ge, om du vil­le pe­ge på Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) el­ler Thor­ning ( S). Er det så Løk­ke nu?

» Det vil­le selv­føl­ge­lig væ­re Løk­ke. Ik­ke for­di han er fejl­fri. «

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt kan ven­te helt til sep­tem­ber med at af­hol­de valg, men selv hvis hun træk­ker valg­ud­skri­vel­sen så læn­ge som mu­ligt, fø­ler Lars He­de­gaard ik­ke, at han vil­le kun­ne fin­de ti­den til en valg­kamp.

» Det er li­ge­gyl­digt, hvor­når det kom­mer. Men jeg gæt­ter på, at val­get kom­mer her

TIRS­DAG 5. MAJ 2015 i maj. Det byg­ger jeg blandt an­det på de se­ne­ste ud­mel­din­ger fra Thor­ning, som nu ren­der rundt sam­men med Mer­kel og le­ger stats­mand, samt den se­ne­ste frem­gang til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Der skal ik­ke flyt­tes man­ge stem­mer. Des­u­den er Løk­ke ne­de, og hans tro­vær­dig­hed er ik­ke så stor, som man kun­ne øn­ske sig.

Hvis jeg var stats­mi­ni­ster, vil­le jeg ud­skri­ve valg om få da­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.