Mil­li­ar­der til land­bru­get

BT - - NYHEDER - Thomas M. Mor­ten­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HJÆL­PE­PAK­KE

Re­ge­rin­gen blev i går enig med land­bru­get og den fi­nan­si­el­le sek­tor om at øge ind­sat­sen for at træk­ke dansk land­brug ud af gælds­spira­len.

Det skal ske ved gen­nem gælds­ned­brin­gel­se for ef­fek­ti­ve land­brug el­ler ejer­skif­ter på be­drif­ter, hvor ef­fek­ti­vi­te­ten hidtil ik­ke har kun­net løf­tes til­stræk­ke­ligt. Der­u­d­over ser re­ge­rin­gen be­hov for at styr­ke land­bru­gets mu­lig­he­der for at få ad­gang til ka­pi­tal. Ini­ti­a­ti­vet er ik­ke mindst ret­tet mod un­ge land­mænd.

Der­for bli­ver der nu etab­le­ret en in­ve­ste­rings­fond, Dansk Land­brugs­ka­pi­tal, der bli­ver til­ført et be­løb på mindst to mil­li­ar­der kr. Her­af kom­mer sta­ten med 0,5 mil­li­ar­der kr., mens re­sten stam­mer fra pri­va­te in­ve­sto­rer som pen­sions­sel­ska­ber og lig­nen­de.

Er­hver vs­mi­ni­ster i et skri­ver, at ini­ti­a­ti­ver­ne vil kun­ne ud­vik­le land­bru­get og un­der­støt­te den næ­ste ge­ne­ra­tion af land­mænd. De dan­ske land­brugs­be­drif­ters hø­je gæld og sva­ge ka­pi­ta­li­se­ring be­ty­der, at der ik­ke bli­ver in­ve­ste­ret til­stræk­ke­ligt i at for­bed­re pro­duk­tions­ap­pa­ra­tet, skri­ver mi­ni­ste­ri­et vi­de­re.

’ Vig­tigt for Dan­mark’

» Land­brugs- og fø­de­va­re­er­hver­vet har stor be­tyd­ning for dansk øko­no­mi. Sun­de land­brug ska­ber grund­lag for mo­der­ni­se­ring og øge­de in­ve­ste­rin­ger i land­brugs­og fø­de­va­re­er­hver­vet til gavn for vækst og ar­bejds­plad­ser i he­le Dan­mark, « si­ger er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen i en kom­men­tar til pla­nen.

Mi­ni­ste­ren si­ger yder­li­ge­re, at det er vig­tigt, at land­brug­s­er­hver­vet kom­mer vi­de­re oven på kri­sen og får løst op for den fast­lå­ste si­tu­a­tion med man­ge kon­kur­stru­e­de land­brug med høj gæld og lav lik­vi­di­tet.

Er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen ( t. h.) ori­en­te­rer om de nye fi­nan­si­e­rings- mu­lig­he­der. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.