’ Vi skyl­der jer

70- året for be­fri­el­sen i 1945 blev min­det i Ryvan­gen i Kø­ben­havn. Dron­ning Mar­gret­he delt­og, og stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ci­te­re­de døds­brev

BT - - FRIE I 70 ÅR - Jens Rebensdorff jrf@ ber­ling­s­ke. dk

MIN­DE­VÆR­DIGT

Med­del­el­sen kom midt i den nor­ma­le nyheds­ud­sen­del­se. Klok­ken var 20.36 den 4. maj 1945. ’ Her er London. BBC sen­der til Dan­mark...’ Re­sten er hi­sto­rie. Af­bræn­ding af mørklæg­nings­gar­di­ner. Ju­bel. Savn. Re­flek­sion.

Fø­lel­ser, som hvert år blan­des i tænk­som stil­hed un­der for­års­him­len i Min­de­lun­den i Ryvan­gen i Kø­ben­havn, når be­fri­el­sen og de fald­ne dan­ske­re un­der be­sæt­tel­sen min­des. Ju­bel over gen­vun­den fri­hed. Savn ef­ter de, der faldt. Re­flek­sion over os selv som na­tion. Som men­ne­sker.

90- åri­ge Ta­ge Her­skind er blandt de få til­ba­ge­væ­ren­de, der delt­og i fri­heds­kam­pen. Han sad pa­rat med plads med navn på, som han har gjort et ik­ke- husk­bart an­tal gan­ge. Al­ler­mest for at hædre si­ne kammerater fra fri­heds­kam­pen:

» Det er spe­ci­elt i år, « sag­de han, in­den min­de­høj­ti­de­lig­he­den gik i gang. Og han men­te ik­ke al­le de ro­sen­de ord fra yn­gre bor­ge­re, han fik, da han kom.

» Det er jo 70 år si­den, og for­di det nok ik­ke sker så tit me­re, at jeg del­ta­ger. Og så kom­mer Dron­nin­gen. «

Hans bi­drag var, med ba­se i Vi­borg, at mod­ta­ge ned­ka­ste­de vå­ben fra en­gel­ske fly.

» Det kun­ne jo godt krib­le lidt i ma­ven, når man vid­ste, ty­sker­ne kom til ned­kast­nings­ste­det en ti­me ef­ter, vi hav­de væ­ret der. Jeg glæ­der mig over at ha­ve kun­net gi­ve et nap med. «

Om­kring

10.000,

iføl­ge an­sat­te i Min­de­lun­den, var trop­pet op til høj­ti­de­lig­he­den. 106 hen­ret­te­de fri­heds­kæm­pe­re og 31, der dø­de i na­zi­ster­nes KZ- lej­re, lig­ger på det tid­li­ge­re mi­li­tæ­re øvel­ses­ter­ræn, der si­den 1950 har dan­net ram­me om min­de­høj­ti­de­lig­he­den.

’ De var så un­ge’

Den­gang Axel Poul­sens skul­p­tur af en mor med sin dø­en­de søn i sit skød var un­der de­bat. For vil­le det ik­ke væ­re me­re pas­sen­de med et me­re her­oisk og min­dre sen­ti­men­talt kunst­værk, spurg­te

TI RTSIRDSADGA G5 5. M. MAAJJ 2 2001155 de kri­ti­ske? Den høj­ti­de­li­ge, næ­sten tav­se stem­ning i Min­de­lun­den i går vi­ste for Ber­ling­s­kes ud­send­te, at val­get af monu­ment vist er i or­den.

På et sten­gær­de med god ud­sigt over ar­ran­ge­men­tet sad en efterlønner, 61- åri­ge Jyt­te Lind­holt.

» Det her be­rø­rer mig me­get, « sag­de hun og brug­te ord som ær­bø­dig­hed og tak­nem­me­lig­hed.

Hun har in­gen ak­tie i fri­heds­kam­pen, men kom­mer hvert år, for­di be­sæt­tel­ses­ti­den in­ter­es­se­rer hen­de, og for­di den tid­li­ge­re sosu- as­si- stent af en pa­tient for ot­te år si­den in­tro­du­ce­re­de hen­de til Min­de­lun­den og de man­ge gra­ve med skæb­ner i.

» De var så un­ge og of­re­de de­res liv. Først i ty­ver­ne man­ge af dem. Jeg hå­ber, jeg vil gø­re det sam­me. Det tror jeg, jeg vil­le. Fri­heds­kæm­per­ne har gjort, at vi ik­ke le­ver i et land med krig og ufred. «

So­len brød frem

Bron­ze­ko­pi­er­ne af hen­ret­tel­ses­pæ­le­ne og de 151 min­de­tav­ler for dem, som for­svandt i Tys­kland og un­der ak­tio­ner i Dan­mark, gør, sam­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.