Al­le tak’

BT - - MERE NÆSTESIDE -

TTIIRRSSDDAAGG 5 5. M. MA­JA 2J0 210515 med ste­dets hi­sto­rie, Min­de­lun­den til me­re end en grav­plads, og i går, da­to­en 4. maj, til me­re end et skridt på vej­en. Bå­de for os og de, der faldt for Dan­mark. Men ik­ke de, der faldt i vo­res ag­tel­se. Ty­sker­pi­ger­ne, kol­la­bo­ra­tø­rer­ne, de fri­vil­li­ge i tysk tje­ne­ste og an­dre af de 40.000 for hvem be­fri­el­sen blev en for­ban­del­se, og­så for de­res eft er­kom­me­re, og da­to­en ik­ke an­led­ning til et lys i vin­du­et.

Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen var til ste­de. Kran­se blev ned­lagt. Fak­kelvag­ter kom på plads, og fri­heds­bud­ska­bet fra be­fri­el­ses­aft enen af­spil­let. ’ Her er London ...’ Hjem­me­vær­nets Mu­sik­kor­p­set spil­le­de » Det ha­ver så ny­li­gen reg­net « , og ma­jhim­len holdt sig i skin­det. So­len brød gen­nem sky­er­ne som be­stilt af et ame­ri­kansk fi lm­sel­skab. Fæl­les­sang og ta­ler.

Af­sked­brev fra cel­len

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) var ho­ved­ta­ler. Det skul­le ha­ve væ­ret de Kon­ser­va­ti­ves ne­stor Per Stig Møller, men tæt på et valg kan selv en stats­mi­ni­ster ha­ve be­hov for at vi­se fa­nen på en af dan­marks­hi­sto­ri­ens vig­tig­ste da­to­er.

Hun ci­te­re­de mod­stands­man­den 21- åri­ge Kim Malt­he Bruuns sid­ste brev fra sin cel­le, da­gen før han skul­le hen­ret­tes.

» Jeg er dybt be­rørt af at væ­re her i dag, « sag­de stats­mi­ni­ste­ren og hen­vend­te sig di­rek­te til Ta­ge Her­skind og de an­dre tid­li­ge­re fri­heds­kæm­pe­re.

» I traf et valg. I hand­le­de. Vi skyl­der jer al­le tak. «

Man­ge un­ge var til ste­de. Det vir­ke­de stærkt op­løf­ten­de på fl ere af de æl­dre del- ta­ge­re. I kred­sen for­an de tre ko­pi­er af hen­ret­tel­ses­pæ­le­ne stod en 14- 15- årig pi­ge. Hun så på Kaj Munks digt på min­de­ste­nen: ’ Dren­ge, I dren­ge som dø­de. Tænd­te for Dan­mark. I dy­be­ste mulm. Et ly­sen­de mor­gen­rø­de.’

» Hvad be­ty­der mulm, « spurg­te pi­gen si­ne kam­ma­ra­ter.

Høj­ti­de­lig­he­den i Min­de­lun­den var ar­ran­ge­ret af Kam­me­ra­ter­nes Hjæl­pe­fond i sam­ar­bej­de med Hol­mens Kir­ke, Hjem­me­vær­net og Min­de­lun­den.

Til høj­re ses BTs be­fri­el­ses- le­der, som den blev trykt for 70 år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.