Jens Erik Clau­sen

BT - - FRIE I 70 ÅR -

mod­stands­grup­per­ne, men end­nu fle­re uer­far­ne.

I Ring­s­ted og by­er­ne om­kring Ring­s­ted var man me­get op­ta­get af, at Schal­burg­kor­p­set lå på Ring­s­ted Ka­ser­ne. Med­lem­mer­ne af kor­p­set hav­de et øn­ske om at mar­che­re med vær­ne­mag­tens trop­per til Tys­kland. Hvad vil­le de gø­re, hvis det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re?

By­le­del­sen i Ring­s­ted sam­le­de de fle­ste lo­ka­le mod­stands­folk på Damp­møl­len og til­kald­te sam­ti­dig for­stærk­nin­ger fra Roskil­de, Sorø og Hol­bæk.

Stem­nin­gen i Ring­s­ted var sær­de­les an­spændt, og det fik stor ind­fly­del­se på den kurértrans­port, der på be­fri­el­ses­da­gen af­gik fra Roskil­de mod Kor­sør fær­ge­le­je.

In­tet var som det ple­je­de lør­dag den 5. maj 1945. Der blev jublet overalt, men der var og­så man­ge op­ga­ver, der skul­le lø­ses.

Med hen­blik på det fo­re­stå­en­de op­gør. med ’ lands­for­ræ­der­ne’ blev der fra Kø­ben­havn ud­sendt ar­re­sta­tions­li­ster, der skul­le an­ven­des i de stør­re by­er. Nav­ne­ne på li­ster­ne var ind­sam­let gen­nem de sid­ste to år, og man vil­le sik­re, at per­so­ner­ne ik­ke for­svandt, men og­så at de på­gæl­den­de ik­ke blev ud­sat for over­greb.

Fik et lift

Stud. jur, Erik Andersen fra Fre­de­riks­berg hav­de i fle­re år ar­bej­det som kurér for Rin­gen og Stu­den­ter­nes Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, bl. a. med op­ga­ver mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge.

Han skul­le den 5. maj 1945 så hur­tigt som mu­ligt af­le­ve­re en an­hol­del­ses­li­ste til Oden­se Re­gion. Han be­gynd­te rej­sen med tog fra Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård, men blev af­brudt i Roskil­de. Her fik han på Thing- og Ar­re­st Huu­set i Jer­n­ba­ne­ga­de kon­takt med den 23- åri­ge ar­bejds­mand Jens Erik Clau­sen, der var le­der af et lo­kalt kom­pag­ni. Det blev af­talt, at Erik Andersen kun­ne bli­ve es­kor­te­ret vi­de­re i bil til Kor­sør .

Kom­pag­ni­et dis­po­ne­re­de over en Ford V8 ca­bri­o­let, år­gang 1937. En sort to- per­so­ners bil med to ek­stra plad­ser bagi det, man of­te kal­der en svi­ger­mor­klap.

Vej­ret var ri­me­ligt, og Jens Erik Clau­sen vil­le selv med som le­der. Den 28- åri­ge CB- in­struk­tør, pres­ses­vend Knud Hjal­mar Andersen fra Him­me­lev blev chauf­før. Ved si­den af kuréren på bag­sæ­det sad den 34- åri­ge Falck­red­der Bør­ge Thø­ger Wil­li­am Ole­sen.

Man er klar til af­gang ved 12- ti­den. De fi­re var al­le be­væb­ne­de, iført arm­bind, og på vog­nen va­je­de et blå­hvidt flag, der sym­bo­li­se­rer mod­stands­be­væ­gel­sen på Midtsjæl­land. Det blå­hvi­de flag var vog­nen al­le­re­de ud­sty­ret med om mor­ge­nen, hvor den var med i pa­ra­den gen­nem Al­ga­de.

Vog­nen, de brug­te, hav­de tjent dem godt. Den hav­de væ­ret an­vendt som es­kor­te­bil, når de på last­vog­ne op­sam­le­de ned­ka­ste­de vå­ben syd for Roskil­de.

Rit­me­ster Poul P. J. R. Son­ne var på Ring­s­ted Damp­møl­le, hvor han hav­de travlt med at sam­le mand­skab fra by­en og fra om­lig­gen­de by­er.

Fra Ring­s­ted rå­d­hus, hvor by­kom­man­do­en hav­de kvar­ter, blev der kl. ca. 12.45 gi­vet be­sked til Damp­møl­len om, at der var pas­se­ret nog­le ui­den­ti­fi­ce­re­de last­vog­ne.

Fra Ring­s­ted Damp­møl­le blev der rin­get til by­kom­man­do­en i Sorø med be­sked om, at de kun­ne for­ven­te, at der kom nog­le vog­ne med for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.