Erik Andersen

BT - - FRIE I 70 ÅR - Di­nes Bo­gø bt@ bt. dk

TRA­GE­DIE

Man­ge har op­le­vet det øje­blik, hvor BBC fra London ud­send­te det se­ne­re så be­røm­te ’ Fri­heds­bud­skab’ fre­dag den 4. maj 1945 kl. 20.35: ’ I det­te øje­blik …’

Nu skul­le de ty­ske trop­per og flygt­nin­ge ba­re sen­des hjem. Nu ven­te­de man på bri­ter­ne. Mørklæg­nin­gen var fjer­net. Po­li­ti­et skul­le ge­nind­sæt­tes, og nu kun­ne det ik­ke va­re læn­ge, før al­le ra­tio­ne­rin­ger­ne var op­hæ­vet.

På et tids­punkt skul­le der ta­ges et op­gør med de dan­ske­re, der hav­de sam­ar­bej­det med be­sæt­tel­ses­mag­ten på den ene el­ler an­den må­de.

Al­le­re­de om af­te­nen den 4. maj 1945 be­gynd­te mand­skab fra de man­ge mod­stands­or­ga­ni­sa­tio­ner at mel­de sig ved de af­tal­te kon­takt­ste­der

an vid­ste ik­ke, om det vil­le kom­me til kamp med vær­ne­mag­ten el­ler de ty­ske ter­r­or­kor­ps ( Hipo, Schal­burg, Brøn­dum- grup­pen m. v.).

Be­gre­bet ’ Varul­ve’ var og­så be­gyndt at duk­ke op. Var der hem­me­li­ge dansk/ ty­ske kam­por­ga­ni­sa­tio­ner, der vil­le fo­re­ta­ge ak­tio­ner?

An­spændt­hed

Den 5. maj 1945 var det en helt ny si­tu­a­tion over he­le lan­det. Man­ge mod­stands­folk blev over­ra­ske­de over, at de ved stil­le­ste­der­ne mød­te na­bo­en, fa­mi­lie­med­lem­mer el­ler kol­le­ger. Man hav­de ik­ke gå­et for me­get rundt og for­talt om si­ne il­le­ga­le ak­ti­vi­te­ter.

Hjel­me, arm­bånd, am­mu­ni­tion, evt. nye vå­ben m. v. skul­le ud­le­ve­res.

Der var man­ge er­far­ne med i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.