Bør­ge T. W. Ole­sen

BT - - FRIE I 70 ÅR -

mo­de­de ’ Hipo- folk’ ( Hipo: dan­ske­re i tysk hjæl­pepo­li­ti).

Som al­le an­dre ste­der i Dan­mark fejre­de man be­fri­el­sen i Sorø. Der blev fla­get overalt i by­en, og mod­stands­fol­ke­ne blev hyl­det, hvor de kom frem. En del hav­de mø­de­sted på po­li­ti­sta­tion og an­dre ved kom­man­dokvar­te­ret, der var ind­ret­tet i Vil­la Po­mo­na, Al­le­en 25, tæt ved Al­ber­ti­kryd­set på Ho­ved­vej A1.

I ’ Po­mo­na’ modt­og man opkal­det fra Ring­s­ted om bi­ler med for­mode­de Hipo- folk, der evt. var for­klædt som mod­stands­folk.

Luft­værns­le­der, by­kom­man­dant­kap­ta­jn Bøving, be­or­dre­de mand­skab sendt til Al­ber­ti­kryd­set på ho­ved­vej­en ved ind­kørs­len til Sorø.

Der blev sendt folk med kort var­sel fra fle­re lo­ka­li­te­ter mod kryd­set. Ca. 40 be­væb­ne­de mænd gik i stil­ling i vej­kryd­set, og man hav­de ud­lagt søm på vej­en ved jer­n­ba­ne­over­kørs­len ved ind­kørs­len til by­en.

Ik­ke al­le hav­de helt op­fat­tet or­dren, men man var klar over, at vog­ne­ne skul­le stand­s­es.

Tung be­skyd­ning

Kl. 13.00 så man på Ring­s­ted­vej en sort per­son­vogn i stor fart nær­me sig by­en. Da vog­nen pas­se­re­de jer­n­ba­nen, lød der fle­re smæld.

Fle­re af de man­ge i kryd­set op­fat­te­de si­tu­a­tio­nen for­skel­ligt. Nog­le sag­de, deri­blandt de­lings­fø­rer Duedahl, at der blev skudt fra vog­nen, da han for­søg­te at rå­be den an. An­dre, at det var dæk, der eks­plo­de­re­de, og vog­nen der­ef­ter blev bragt til stands­ning i kryd­set.

De fle­ste men­te dog, at vog­nen kom i slin­ger, at den blev be­skudt, før den i en bue end­te ud for Møl­le­går­den, Sla­gel­se­vej 1. Ef­ter at vog­nen var bragt til stands­ning, fort­sat­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.