EG­NE

BT - - MERE NÆSTESIDE -

TTIIRRSSDDAAGG 5 5. M. MA­JA 2J0 210515 be­skyd­nin­gen. Tre mand var dræbt. Falck­red­der Bør­ge Ole­sen på bag­sæ­det var hårdt sår­et, men var i stand til at si­ge, at de var på vej til Kor­sør.

Me­get hur­tigt var man­ge sam­let ved Ford- vog­nen, og al­le var eni­ge om, at man hav­de ned­kæm­pet fi­re for­klæd­te fjen­der.

Bør­ge Ole­sen blev hen­tet af to po­r­tø­rer fra det nær­lig­gen­de Amts­sy­ge­hus. De tre dræb­te blev bå­ret til sy­ge­hu­sets ka­pel, 100 me­ter fra Al­ber­ti­kryd­set.

Bør­ge Ole­sen dø­de kort tid ef­ter, og han blev og­så an­bragt i ka­pel­let. De dræb­tes vå­ben, arm­bind, støv­ler m. v. blev fjer­net. De pa­pi­rer, kuréren med­brag­te, og an­dre pa­pi­rer blev af­le­ve­ret på po­li­ti­sta­tio­nen. Bøving kan hu­ske det blå­hvi­de flag på vog­nen, men in­gen kan hu­ske, hvad der se­ne­re ske­te med det.

Sandheden dæm­re­de

6. maj 1945. Kom­pag­ni­chef Jens Erik Clau­sens bror fra Roskil­de an­kom om søn­da­gen sam­men med an­dre mod­stands­folk til Ring­s­ted Damp­møl­le. Her hør­te han Sorø- folk for­tæl­le om, hvor­dan de da­gen før hav­de stop­pet og ned­kæm­pet en bil med for­klæd­te Hipo- folk.

Da han hør­te fle­re de­tal­jer, gik det plud­se­lig op for ham, at det var hans bror og Ford- vog­nen fra Roskil­de, der blev talt om. Des­u­den op­da­ge­de man, at en af fol­ke­ne på Damp­møl­len hav­de bro­de­rens ma­skin­pi­stol, hvor der i skæf­tet var in­drid­set ’ Lil­le Ma­ren’.

Sam­men med en kam­me­rat tog han straks til Sorø, hvor de for­lang­te ad­gang til ka­pel­let. Ef­ter en del de­bat blev man i Sorø over­be­vist om, at det ik­ke var en ned­kæmp­ning af en fjen­de, man fo­re­tog da­gen før, men en tragisk ned­skyd­ning af eg­ne mod­stands­folk. Ju­be­len i by­en for­stum­me­de for en tid, og al­le flag gik på halv i by­en. Sent på ef­ter­mid­da­gen kom en kor­te­ge med per­son­vog­ne og to last­vog­ne, der skul­le brin­ge de fi­re ki­ster til Roskil­de.

Næ­sten sam­ti­dig med at ki­ster­ne pas­se­re­de Al­ber­ti­kryd­set, kør­te en lil­le bri­tisk for­trop for­bi ste­det. Sorg og glæ­de i sam­me øje­blik.

I Ring­s­ted blev der gjort holdt ved Damp­møl­len, in­den man fort­sat­te til kom­man­do­sta­tio­nen i Roskil­de, hvor kor­te­gen an­kom kl. ca. 16.30.

Tre ki­ster blev ført til Østre Ka­pel. Chauf­før­en Erik An­der­sens ki­ste blev ført til Him­me­lev, hvor han se­ne­re og­så blev be­gra­vet. Sy­geple­jer­sker fra Roskil­de Amts­sy­ge­hus blev an­mo­det om at gø­re de dræb­te i stand, da man op­da­ge­de, at det­te ik­ke var sket i Sorø.

10. maj 1945 blev de tre lo­ka­le bi­sat fra Roskil­de Dom­kir­ke. Lig­to­get kør­te ad Al­ga­de. Sam­me ru­te som mod­stands­fol­ke­ne hav­de kørt, da de blev hyl­det om mor­ge­nen på be- fri­el­ses­da­gen. Jens Erik Clau­sen og Bør­ge Ole­sen blev be­gra­vet på Østre Kir­ke­gård.

Erik Andersen, der skul­le ha­ve væ­ret for­lo­vet den 7. maj 1945, blev bi­sat fra Fre­de­riks­berg Kir­ke den 12. maj, sam­ti­dig med at det me­ste af det øv­ri­ge Kø­ben­havn over­væ­re­de felt­marskal Montg­o­me­rys tri­umf­tog gen­nem Kø­ben­havn.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.