SE­KUN­DER To dræbt ved deb

Ge­ert Wil­ders hav­de net­op for­ladt Muham­med- ud­stil­lin­gen, hvor han

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Mouritzen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

USA

En ud­stil­ling om Muham­med­teg­nin­ger­ne i Cur­tis Culwell Cen­ter i Dal­las i Te­xas og en ta­le af den hol­land­ske po­li­ti­ker og an­ti- is­la­mist Ge­ert Wil­ders blev afb rudt, da to fo­re­lø­big ukend­te ger­nings­mænd åb­ne­de ild mod en sik­ker­heds­vagt. De blev øje­blik­ke­ligt dræbt af po­li­ti­et.

Kul­tur­cen­tret, der lig­ger i Dal­las- for­sta­den Gar­land, har tid­li­ge­re væ­ret cen­trum for et an­det ar­ran­ge­ment – nem­lig et i ja­nu­ar hvor 2.000 men­ne­sker var sam­let for at for­døm­me is­la­mo­fo­bi, og hvor le­den­de ame­ri­kan­ske mus­li­mer holdt ta­ler og for­døm­te Muham­med- teg­nin­ger­ne.

Men søn­dag aft en hu­se­de cen­tret så et ar­ran­ge­ment til støt­te for yt­rings­fri­hed, hvor Ge­ert Wil­ders holdt en ta­le, og hvor kunst­ne­re ud­stil­le­de po­rtræt­ter af pro­fe­ten Muham­med. Udstil­ler­ne var ble­vet lo­vet 10.000 dol­lar i præ­mie for den teg­ning, der vil­le bli­ve kå­ret som den bed­ste.

Ge­ert Wil­ders hav­de iføl­ge eget ud­sagn net­op for­ladt byg­nin­gen, da skud­de­ne faldt. De to per­so­ner, der åb­ne­de ild, blev dræbt af po­li­ti­et, og de­res bil er ved at bli­ve un­der­søgt for even­tu­el­le spræng­stoff er. Man ved sta­dig ik­ke, hvem de to per­so­ner er.

Be­bo­er­ne hav­de fryg­tet, at no­get så­dant vil­le ske, for­di be­gi­ven­he­den blev ar­ran­ge­ret af The Ame­ri­can De­fen­se Ini­ti­a­tiv ( AF­DI), som net­op boo­k­e­de det sam­me kul­tur­cen­ter i pro­test mod mø­det, der for­døm­te Muham­med- teg­nin­ger­ne.

En af de ame­ri­kan­ske mus­li­mers ho­ved­or­ga­ni­sa­tio­ner, CAIR, har tid­li­ge­re sagt, at de kend­te til mø­det, men at de ik­ke hav­de tænkt sig at pro­teste­re over det el­ler at mø­de op for at pro­teste­re. Men al­li­ge­vel var be­bo­er­ne ut­ryg­ge ved, at det­te kul­tur­cen­ter var ved at bli­ve et mø­de­sted for bå­de til­hæn­ge­re og mod­stan­de­re af Muham­med- teg­nin­ger­ne.

Lig­ner ter­r­or­an­greb i Kø­ben­havn

Der blev øje­blik­ke­ligt dra­get sam­men­lig­nin­ger med ter­r­orak­tio­nen i Kø­ben­havn, og der har i fl ere må­ne­der væ­ret en heft ig dis­kus­sion i USA om net­op off ent­lig­gø­rel­sen af Muham­med- teg­nin­ger­ne, ik­ke ale­ne eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, men og­så på grund af ter­r­or­an­gre­bet mod sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do i Pa­ris.

De­bat­ten har væ­ret be­ty­de­lig skar­pe­re end ved tid­li­ge­re lej­lig­he­der, for­di ame­ri­ka­ner­ne er split­te­de i spørgs­må­let. Re­li­gions­spørgs­mål er et øm­fi nd­ligt em­ne for ame­ri­ka­ner­ne, for­di de fær­re­ste øn­sker at pro­vo­ke­re an­dre re­li­gio­ner, men det­te an­greb net­op i det sam­me kul­tur­cen­ter, som tid­li­ge­re har hu­set et mod­sa­t­ret­tet mø­de, vil helt sik­kert få dis­kus­sio­nen til at blus­se op igen.

Al­le­re­de in­den ud­stil­lin­gen med Muham­med- teg­nin­ger og indlægget fra hol­land­ske Ge­ert Wil­ders hav­de po­li­ti­et ru­stet sig til tæn­der­ne.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.