De­mon­stra­tion mod po­li­ti­vold løb løbsk

BT - - NYHEDER -

IS­RA­EL

En de­mon­stra­tion mod po­li­ti­vold i Is­ra­els ho­ved­stad Tel Aviv ud­vik­le­de sig søn­dag aft en til vold­som­me sam­men­stød mel­lem de­mon­stran­ter og po­li­ti på Rabin- plad­sen i den cen­tra­le del af by­en.

Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

De­mon­stra­tio­ner­ne er en re­ak­tion på en vi­deo, der vi­ser en po­li­ti­mand slå en sort etio­pisk sol­dat, som sid­ste uge gik viralt. De fl este af de­mon­stran­ter­ne ved søn­da­gens pro­te­ster var etio­pi­ske jø­der.

Un­der pro­tester­ne væl­te­de de­mon­stran­ter­ne po­li­ti­bi­ler, smadre­de vin­du­er og øde­lag­de ejendomme, samt ka­ste­de med fl asker og sten mod po­li­ti­et. Op­tø­jer­ne stil­ne­de af ved mid­nat­s­tid.

56 be­tjen­te på ho­spi­ta­let

Mindst 56 be­tjen­te og 12 de­mon­stran­ter er kom­met så slemt til ska­de, at det kræ­ve­de be­hand­ling på ho­spi­ta­let. Po­li­ti­et med­del­er des­u­den, at 43 men­ne­sker er ble­vet an­holdt.

BNB

Po­li­ti­et brug­te bl. a. vand­ka­no­ner og chok­gra­na­ter i for­sø­get på at ryd­de ga­der­ne. En is­ra­elsk tv- sta­tion rap­por­te­rer, at po­li­ti­et og­så be­nyt­te­de sig af tå­re­gas, hvil­ket po­li­ti­et dog ik­ke vil be­kræf­te. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.