Da bag ma­che­te- drab

BT - - NYHEDER -

ter­r­or­grup­pens in­di­ske af­de­ling, ta­ger an­sva­ret for dra­bet i en ni mi­nut­ter lang vi­deo, der er lagt ud på et ji­had- forum. I vi­deo­en hæv­der Asim Umar og­så, at hans or­ga­ni­sa­tion står bag dra­be­ne på an­dre ’ guds­be­spot­te­re’.

En tals­mand for spe­ci­alstyr­ker­ne i Bang­la­desh, der hånd­te­rer mi­li­tan­te an­greb, si­ger til fl ere in­ter­na­tio­na­le me­di­er, at det ik­ke kan be- kræft es, at al- Qa­e­da står bag dra­bet på Avi­jit Roy.

På vej hjem fra bog­mes­se

Avi­jit Roy blev dræbt, da han var på vej hjem fra en bog­mes­se i Bang­la­desh’ ho­ved­stad Dha­ka sam­men med sin ko­ne. Ko­nen blev al­vor­ligt sår­et ved ma­che­te- an­gre­bet.

In­den sin død hav­de Roy mod­ta­get død­strus­ler fra ra­di­ka­le is­la­mi­ster på grund af sin in­ter­netblog, der tal­te for se­ku­la­ri­se­ring og af­stand­ta­gen fra re­li­gi­øs ek­stre­mis­me.

To an­dre is­lam- kri­ti­ske skri­ben­ter, Ah­med Ra­jib Hai­der og Was­hiqur Ra­h­man, er li­ge­le­des ble­vet slå­et ihjel ved lig­nen­de ma­che­te- an­greb i Bang­la­desh. Hai­der blev dræbt i 2013, og så sent som i marts blev Ra­h­man hak­ket ihjel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.