S OG R ER DYB

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­ner, at re­ge­rin­gen har skær­pet ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. De Ra­di­ka­le me­ner, at po­li­tik­ken er ble­vet lem­pet. Så ue­ni­ge er re­ge­rings­par­ti­er­ne

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk

TO TUN­GER

Kaa­re Kron­berg So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le er ry­gen­de ue­ni­ge om de­le af den po­li­tik, der skal fø­res ef­ter et kom­men­de valg.

Det vi­ser en gen­nem­gang, BT har fo­re­ta­get af en ræk­ke cen­tra­le te­ma­er som ud­læn­din­gepo­li­tik, skat­tepo­li­tik og dag­pen­ge.

Ik­ke mindst ud­læn­din­ge­spørgs­må­let split­ter re­ge­rin­gen.

I marts gik stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) el­lers i of­fen­si­ven på ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, da So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lan­ce­re­de sin op­sigtsvæk­ken­de asyl- kampag­ne, der be­bu­de­de stram­nin­ger over for det sti­gen­de an­tal ud­læn­din­ge, der kom­mer til Dan­mark.

‘ Vi skal be­hand­le ud­læn­din­ge or­dent­ligt. Men vi skal og­så kun­ne føl­ge med. Der­for har vi stram­met asyl­reg­ler­ne og skær­per kra­ve­ne til ind­van­dre­re,’ frem­gik det blandt an­det af den lands­dæk­ken­de an­non­ce­kampag­ne.

Men spør­ger man hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes re­ge­rings­part­ner, De Ra­di­ka­le, så har re­ge­rin­gen ik­ke skær­pet, men er der­i­mod kom­met med en lang ræk­ke lem­pel­ser på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Og det vil den bli­ve ved med, hvis det står til par­tiets for­mand Mor­ten Øster­gaard.

» Vi kan vi­se me­get ty­de­ligt, at flygt­nin­ge- og ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er langt me­re ra­di­kal, end den­gang vi kom til, « sag­de Mor­ten Øster­gaard i we­e­ken­den i et in­ter­view med TV2 News.

For­dob­ling af nye dan­ske­re

Og der er da og­så fo­re­ta­get ad­skil­li­ge lem­pel­ser. Blandt an­det er det ble­vet let­te­re at få sin æg­te­fæl­le til Dan­mark, li­ge­som start­hjæl­pen er fjer­net. Sam­ti­dig er det og­så ble­vet let­te­re at få stats­bor­ger­skab. Og det har helt kon­kre­te kon­se­kven­ser.

I sid­ste uge, da re­ge­rin­gen kom med sit hal­vår­li­ge lov­for­slag om til­de­ling af stats­bor­ger­ska­ber, var an­tal­let af nye dan­ske stats­bor­ge­re eks­plo­de­ret. Iføl­ge lov­for­sla­get fik 3.314 per­so­ner et rød­be­de­far­vet pas, og det er en for­dob­ling på et år. Stig­nin­gen skyl­des b. la., at re­ge­rin­gen har slæk­ket på kra­ve­ne til danskprø­ver for folk med Po­st­trau­ma­tisk Stres­ssyn­drom ( PTSD).

Med an­dre ord: Mens der ta­les om stram­nin­ger, så lem- pes der i stor stil.

Og det læg­ger Mor­ten Øster­gaard da hel­ler ik­ke skjul på:

» Vi er stol­te af de re­sul­ta­ter, vi har op­nå­et på ud­læn­din­ge­om­rå­det, « sag­de han til TV2 News.

Se­ne­st har re­ge­rin­gen da og­så præ­sen­te­ret et for­slag om at lem­pe kla­ge­mu­lig­he­den for flygt­nin­ge, der har få­et af­vist en an­søg­ning om hu­ma­ni­tært op­hold.

Søs Ma­rie Serup, po­li­tisk kom­men­ta­tor for BT, si­ger, at beg­ge par­ter i te­o­ri­en har ret.

» Der har væ­ret bå­de lem­pel­ser og stram­nin­ger. Par­ti­er­ne væl­ger så at be­to­ne den del af po­li­tik­ken, som de er mest til­fred­se med, og som de tror de­res væl­ge­re helst vil hø­re, « for­kla­rer hun.

Skal man tro Øster­gaard, vil ud­læn­din­gepo­li­tik­ken i en ny SR- re­ge­ring ha­ve ty­de­li­ge ra­di­ka­le af­tryk.

» En stem­me på os er en stem­me imod 24 års- reg­len, « og » vi vil kæm­pe for, at ud­læn­din­gepo­li­tik­ken bli­ver me­re og me­re ra­di­kal, « sag­de Mor­ten Øster­gaard i in­ter­viewet med TV2 News.

» Det vil nor­malt væ­re livs­far­ligt, at re­ge­rings­par­ti­er på et så vi­talt om­rå­de ud­ta­ler sig i to for­skel­li­ge ret­nin­ger. Når det al­li­ge­vel kan la­de sig gø­re, hæn­ger det sam­men med, at Hel­le Thor­ning su­verænt er ble­vet chef for re­ge­rin­gen, ef­ter Mar­gret­he Ves­ta­ger ( R) er stop­pet som for­mand. Det be­ty­der, at fle­re væl­ge­re ik­ke stil­ler spørgs­måls­tegn ved, at der bli­ver sagt no­get for­skel­ligt, « si­ger Thomas Lar­sen og ud­dy­ber:

» Du kan og­så af­læ­se det i me­nings­må­lin­ger­ne. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er gå­et frem, mens De Ra­di­ka­le nær­mer sig et smer­te­punkt. «

Po­li­ti­ske ’ øn­sker’

Men ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er langt­fra det ene­ste punkt, hvor der er dy­be ue­nig­he­der un­der over­fla­den mel­lem re­ge­rings­par­ti­er­ne. BT har gen­nem­gå­et en ræk­ke po­li­ti­ske te­ma­er, og her på op­sla­get kan du blandt an­det se, at de to par­ti­er er ue­ni­ge om frem­ti­dens bo­ligskat­ter, om op­tje­nings­kra­vet i for­hold til dag­pen­ge, om Skat skal ha­ve en di­gi­tal ’ stik­ker- linje’, og om hvor­dan de man­ge bå­d­flygt­nin­ge ved Mid­del­ha­vet skal hånd­te­res.

Søs Ma­rie Serup vur­de­rer, at det bli­ver svært for væl­ger­ne at reg­ne ud, hvad de får ef­ter et fol­ke­tings­valg.

» Det gæl­der for al­le par­ti­er, at det po­li­ti­ske løf­te næ­sten er af­skaf­fet for i ste­det at bli­ve til et po­li­tisk øn­ske. Det vil si­ge, at par­ti­er­ne mel­der no­get ud, de vil ar­bej­de for, men det er un­der for­ud­sæt­ning af, hvor­dan stem­me­for­de­lin­gen bli­ver. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.